Österåkers kommuns logotype

Så arbetar vi med nyanlända

Här finns information samlat till dig som är ny i Sverige. Kommunen kan ge dig information om hur du kan hitta en bostad, ett arbete, lära dig svenska eller välja förskola till ditt barn.

Flera myndigheter har ett gemensamt ansvar för de flyktingar som kommer till Sverige och Österåker. Migrationsverket har huvudansvaret för flyktingmottagandet i Sverige. Arbetsförmedlingen ansvarar för den nyanländas etablering. I det ingår mottagandet och att hitta praktik, utbildning eller arbete, samt ordna försörjning. Etableringsperioden är på två år.

Österåkers kommun tar emot vuxna och familjer med permanent och temporärt uppehållstillstånd. Kommunen ansvarar för att hjälpa till med att söka till förskola, skola, bostad och svenska för invandrare (SFI), samt samhällsorientering.

Österåkers kommun ansvarar också för att ta emot de ensamkommande flyktingbarn och unga som anländer till kommunen. I det ingå att ge stöd och boende, skolgång och god man. Kommuner får ersättning för mottagande och insatser för personer som omfattas av flyktingmottagandet.

Nyanländ i Österåkers kommun

Mottagande ser olika ut beroende på om man har genomgått sin asylprocess i Sverige eller utanför Sverige. För de som genomgått sin asylprocess i Svergie (ABO) är Österåkers kommuns ansvar att erbjuda ett tillfälligt boende.

För de som genomgått sin asylprocess utanför Sverige (KVOT) har kommunen ett utökat ansvar när det gäller upprustning av boendet vid inflyttning.

Vill du bidra med möbler, husgeråd eller annan inredning så vänligen kontakta oss på integration@osteraker.se

Boende

Ensamkommande barn och unga bor i familjehem i Österåker eller i andra kommuner. En del bor i hem för vård och boende, så kallade HVB-hem, i Österåker eller andra kommuner. Det finns också gruppboenden och värdfamiljer.

I enlighet med bosättningslagen är det kommunens ansvar att tillhandahålla bostad till nyanlända vuxna som hänvisas till kommunen av Migrationsverket. Österåker, i likhet med många andra kommuner, har valt att tillhandahålla en bostad under två år enligt etableringsperiodens tidsplan. Under dessa två år förutsätts den nyanlända aktivt söka bostad själv. Kommunen hjälper på olika sätt nyanlända att söka bostad.

I Österåker bor de flesta nyanlända i modullägenheter. Modullägenheterna ingår inte i Armada Fastigheter ABs vanliga hyresbestånd eftersom de har tillfälliga bygglov.

Lagar

Migrationsverket har hela ansvaret att anvisa kommuner att ta emot nyanlända för bosättning. Enligt bosättningslagen ska alla kommuner ta emot nyanlända som omfattas av lagen för bosättning.

Bosättningslagen omfattar nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller annan skyddsbehövande enligt vissa bestämmelser i utlänningslagen, samt deras anhöriga. Anvisningar till kommunerna omfattar nyanlända som är registrerade och vistas vid Migrationsverkets anläggningsboenden samt kvotflyktingar.

Bosättningslagen Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolgång

Barn som är asylsökande har ingen skolplikt men har rätt att gå i skola från och med höstterminen det år de fyller sex år. Asylsökande barn har rätt till förskola på samma villkor som alla andra barn i Sverige. Rätten till skolgång gäller också till gymnasiet. Även om den asylsökande fyllt 18 år har han eller hon rätt att avsluta sin påbörjade utbildning.

Asylsökande barn placeras antingen i ordinarie klasser eller i någon av de kommunala förberedelseklasserna som finns på Margretelundsskolan, Ljusterö skola och Solskiftesskolan. I gymnasieskolan går eleverna i ett speciellt program som heter ”Språkintroduktion”.

Asylsökande barn går i de skolor som vårdnadshavaren söker till om det där finns plats. Annars placeras eleven i närmaste skola som har plats.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.