Österåkers kommuns logotype

Valsjöskogen, etapp 2

Karta över Margretelund med markering över preliminärt planområde

Samhällsbyggnadsförvaltningen har av Kommunstyrelsen fått i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för del av Berga 6:678. Planområdet, som nu benämns Valsjöskogen etapp 2, är beläget i östra delen av Margretelund. Planområdet är ca 32 hektar.

Syftet med den föreslagna planläggningen är att pröva lämpligheten för etablering av ny bostadsbebyggelse samt utreda behov av skola och förskola inom del av programområdet för Östra Margretelund.

Planhandlingarna publiceras på denna sida när ett planförslag har upprättats och ställts ut på samråd.

Planprocessens olika skeden, en pil pekar på samrådsskedet där vi är nu

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: