Svinningevägen GC norr

Karta över Svinninge med markering över planområdet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta förslag till detaljplan för Svinningevägen GC norr. Planområdet är beläget norr om Svinninge gård mellan Svinningevägen och Täljöviken.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny gång- och cykelväg längs Svinningevägen. Idag saknas ett sammanhängande gång- och cykelstråk mellan Svinninge och Åkersberga. Under gång och cykelvägen förläggs huvudledningar för vatten och avlopp, vilka ska försörja bebyggelsen i Täljö, Stava m.fl. Genom området planeras det även en ridstig.

Syftet är också att utveckla strandängarna så att området blir allmänt tillgängligt som ett rekreationsområde, samtidigt som dess natur- och kulturvärden och vattenkontakt värnas och stärks. Området ska därefter underhållas genom en skötselplan.

Planhandlingarna publiceras på denna sida när ett planförslag har upprättats och ställts ut på samråd.

Bild på planprocessens olika skeden, en pil pekar på uppdragsskedet där vi är nu

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: