Slussholmen

Bild karta över Åkersberga med markering över planområdet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta förslag till detaljplan för Slussholmen. Planområdet för Slussenholmen är beläget vid Åkers kanal.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en upprustning av området kring Slussholmen, samt att införliva den idag planlagda parkmarken inom planområdet under kommunalt huvudmannaskap.

Utöver renoveringen av slussanläggningen och nytt dämme med fiskvandringsväg föreslås en upprustning av hela Slussholmen med bryggor och gångvägar för att öka områdets tillgänglighet och attraktionsvärde för allmänheten.

Aktuellt

Detaljplanen för Slussholmen har den 3 november 2022 fått Laga Kraft.

Tidigare

Detaljplanen för Slussholmen antogs av Kommunfullmäktige den 18 oktober 2021 och överklagades därefter till Mark- och miljödomstolen, och i juni 2022 vidare till Mark- och miljööverdomstolen. Mark- och miljööverdomstolen meddelade i beslut den 3 november 2022 att inte ge prövningstillstånd.

Planförslaget var utställt för Granskning under perioden 17 februari – 7 april 2021 på Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga.

Planförslaget var utställt på samråd under tiden 19 augusti – 16 september 2019. Ett samrådsmöte hölls den 2 september 2019.

En behovsbedömning har utförts och efter samråd med Länsstyrelsen har det konstaterats att detaljplaneförslaget för Slussholmen inte kommer att medföra betydande miljöpåverkan.

Planprocessens olika skeden, en pil pekar på granskningsskedet där vi är nu

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: