Skorstenen (Berga 6:485 m. fl.)

Karta över Åkersberga med markering över planområdet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har av Kommunstyrelsen fått i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Skorstenen (Berga 6:485 med flera). Förvaltningen fick i ett senare skede utökat uppdrag med att se över ett större område kring Hackstaskolan och parken för att kunna få ett helhetsperspektiv, framförallt på trafiklösningar inom området.

Planområdet är beläget längs med Bergavägen och inkluderar delar av området kring Hackstaskolan, parken, Hackstahallen med mera.

Sedan arbetet med detaljplanen för Skorsten påbörjades har förvaltningen också haft i uppdrag att utreda ett större område, planprogram för Hacksta-Berga, då det framkommit flertalet komplexa frågor som behöver studeras i ett vidare perspektiv. Detta har medfört att planarbetet för detaljplanen för Skorstenen (Berga 6:485 m.fl.) är pausat tills vidare.

Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten till att planlägga området för bostäder i form av flerbostadshus längs med Bergavägen, samt att finna en hållbar trafiksituation till skolområdet och området i stort.

Planhandlingarna publiceras på denna sida när ett planförslag har upprättats och ställts ut på samråd.

Bild på planprocessens olika skeden, en pil pekar på uppdragsskedet där vi är nu

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: