Österåkers kommuns logotype

Skogsbo 1:1 m.fl.

Kartbild över Åkersberga med markering över planområdet

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten om en utökning av befintlig förskoleverksamhet, utveckling av blandad bostadsbebyggelse och bevarande av befintliga natur- och rekreationsområden är lämplig markanvändning, huvudsakligen inom Skogsbo 1:1, Skogsbo 1:2, Båtstorp 2:1, Båtstorp 2:44 och Sjökarby 1:2.

Planområdet är beläget norr om centrala Åkersberga och är ca 12 hektar. Planförslaget tas fram i enlighet med översiktsplanen och ett positivt planbesked från år 2017.

Föreslagen utveckling är en del av arbetet med att skapa planberedskap för att möta det framtida ökade behovet av förskolor i området och tillgodose bostadsförsörjningen i kommunen. Utvecklingen bidrar till att uppnå kommunens mål i linje med översiktsplanen och kan öka antalet förskole- och attraktiva boendeplatser nära ett av kommunens huvudvägnät med kollektivtrafikförbindelser.

Det är Kommunstyrelsen som gett Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Skogsbo 1:1 m.fl.

Planhandlingarna publiceras på denna sida när ett planförslag har upprättats och ställs ut på samråd.

En undersökning om betydande miljöpåverkan kommer behövas tas fram tidigt under planarbetet för att bedöma om planförslaget medför en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen samt miljöbalken och om en miljöbedömning är nödvändig.

Planprocessens olika skeden, en pil pekar på granskningsskedet där vi är nu

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: