Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Skåvsjöholm, del 2

Karta över Svinninge med markering över planområdet

Planens syfte är att möjliggöra en ny skola intill Svinningevägen. Planen reglerar även befintlig markanvändning för intilliggande bostadsfastigheter. Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.

Aktuellt

Kommunen utreder nya förutsättningar för en utbyggnad av skola.

Tidigare

Planförslaget för Skåvsjöholm var på utställning under tiden 19 maj - 
16 juni 2014.

Innan dess var planen på samråd under tiden 27 november 2008 - 9 januari 2009. Ett samrådsmöte hölls i Alceahuset den 8 december 2008. Ett planprogram för hela Svinninge godkändes av Kommunfullmäktige 19 december 2005.

Bild på planprocessens olika skeden, en pil pekar på samrådsskedet där vi är nu

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: