Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Runö 7:491 och delar av Runö 7:108

Karta över Runö med markering över planområdet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta förslag till detaljplan för Runö 7:491 samt delar av Runö 7:108. Fastigheterna är belägna i korsningen mellan Svinningevägen och Näsvägen. Planförslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Syftet med planförslaget är att pröva en ändring av befintlig detaljplan för att i första hand möjliggöra för verksamheter och möjliggöra en fortsatt stadsmässig utveckling i ett strategiskt läge i korsningen Svinningevägen och Näsvägen.

Planhandlingarna publiceras på denna sida när ett planförslag har upprättats och ställts ut på samråd.

Bild Planprocessens olika skeden, en pil pekar på uppdragsskedet där vi är nu

Planprocessen - här är vi nu!

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: