Österåkers kommuns logotype

Pilängen (Pilstugetomten västra, etapp 2 och 3)

Karta med markering över planområdet, linjen visar preliminär utbredning av planområdet

Kartbilden visar den preliminära utbredningen av planområdet med röd linje.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till detaljplan för Pilängen (Pilstugetomten västra, etapp 2 och 3). Detaljplanen omfattar fastigheterna Hagby 1:98, del av Hagby 1:5 och del av Runö 7:108. Området ligger intill väg 276, öster om Åkersberga centrum och väster om Österåkers golfklubb.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse, områden för rekreation, lek och idrott, förskola och service, i enlighet med Översiktsplanen samt utvecklingen inom planprogrammet för Åkers Runö. Detaljplanens syfte ligger även i linje med kommunens utveckling kopplat till Sverigeförhandlingen. Målsättningen är att genom en väl gestaltad, blandad bebyggelse bidra till hållbar en stadsutveckling med fler lägenheter och lokaler för verksamheter/service i ett stationsnära läge vid en av stadens entréer.

Den nya bebyggelsen ska bidra till att förbättra trygghet och stärka karaktären kring Svinningevägen som stråk och Åkers Runö station som en lokal knutpunkt. Inom området planeras för ett finmaskigt gatunät där gång- och cykeltrafik upplevs som attraktivt och prioriterat. Vidare planeras en ny vägdragning, den så kallade ”Långhundravägen” för kollektivtrafik, gånde, cyklister och bilister. Vägen planeras koppla samman väg 276 med Näsvägen och Åkersberga, vilket kan göra området tillgängligt och attraktivt för fler.

Aktuellt

Planhandlingar publiceras på denna sida när ett planförslag har upprättats och ställs ut på samråd.

Bild på planprocessens olika skeden, en pil pekar på uppdragsskedet där vi är nu

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: