Östra Stenhagen

Bild Karta över Åkersberga med markering över planområdet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har av Kommunstyrelsen fått i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Smedby industriområde. Planområdet, som nu benämns Östra Stenhagen, är beläget i norra delen av Åkersberga i närheten av Sockenvägen i Smedby. Planområdet är ca 2,5 hektar.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utveckling av området med avseende på bostads- och serviceändamål.

Aktuellt

Planarbetet är tillfälligt pausat med anledning av frågor kopplat till markägoförhållanden.

Planhandlingar publiceras på denna sida när ett planförslag har upprättats och ställts ut på samråd

Bild Planprocessens olika skeden, en pil pekar på uppdragsskedet där vi är nu

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: