Österåkers gymnasium (Berga 6:162 m.fl.)

Bilder över centrala Åkersberga med markering över planområdet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta förslag till detaljplan för området kring Österåkers gymnasium (del av Berga 6:162 med flera). Planområdet är beläget strax nordost om Åkersberga centrum och är cirka 3 hektar stort.

Syftet med planförslaget är att utreda möjligheten för Österåkers gymnasium att utöka sin verksamhet samt att möta framtida behov av gymnasieplatser och verksamhetsutrymme. Utöver lokaler för skolverksamhet ska förutsättningar för kulturverksamhet och bostäder utredas. En utveckling av Österåkers gymnasium är ett steg mot att nå kommunens mål att bli den bästa skolkommunen i länet.

Planhandlingarna publiceras på denna sida när ett planförslag har upprättats och ställts ut på samråd. Vid samrådet tar kommunen in synpunkter på planförslaget

Bild på planprocessens olika skeden, en pil pekar på uppdragsskedet där vi är nu

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: