Nytt skyttecenter inom del av Skeppsbol 1:69

Bild över centrala Åkersberga med markering över planområdet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta förslag till detaljplan för ett nytt skyttecenter inom del av Skeppsbol 1:69. Fastigheten är belägen sydost om Brännbackens arbetsområde.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en flytt- samt utökning av Österåkers skyttecenter inom del av fastigheten Skeppsbol 1:69.

Planhandlingarna publiceras på denna sidan när ett planförslag har upprättats och ställts ut på samråd.

Parallell process för tillståndsansökan

Parallellt med detaljplaneprocessen pågår en separat ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken för uppförande och drift av det nya skyttecentret samt för schakt och utfyllnad av vattenområden. Österåkers skyttecenter kommer att ansöka om tillstånd för miljöfarlig verksamhet respektive vattenverksamhet hos Mark- och miljödomstolen.

Österåkers skyttecenter har inom ramen för tillståndsprocessen genomfört ett avgränsningssamråd enligt 6 kap miljöbalken med enskilt särskilt berörda och berörd allmänhet, närliggande verksamheter, Länsstyrelsen i Stockholms län, Österåkers kommun samt övriga berörda myndigheter och organisationer.

Ett separat plansamråd kommer att hållas för detaljplanen när ett planförslag har upprättats. Synpunkter kan då lämnas till Österåkers kommun.

För frågor som särskilt berör tillståndsprocessen hänvisas till Österåkers skyttecenter:
https://osterakersskyttecenter.se/projekt-nytt-skyttecenter/ Länk till annan webbplats.

Allmän information om tillståndsprocesser återfinns här:
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/miljo-och-vatten/atgarder-och-verksamheter-i-vatten/vattenverksamhet/tillstand-for-vattenverksamhet.html Länk till annan webbplats.

Bild på planprocessens olika skeden, en pil pekar på uppdragsskedet där vi är nu

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: