Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Nytt skyttecenter inom del av Skeppsbol 1:69

Bild över centrala Åkersberga med markering över planområdet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta förslag till detaljplan för ett nytt skyttecenter inom del av Skeppsbol 1:69. Fastigheten är belägen sydost om Brännbackens arbetsområde.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en flytt- samt utökning av Österåkers skyttecenter inom del av fastigheten Skeppsbol 1:69.

Planhandlingarna publiceras på denna sidan när ett planförslag har upprättats och ställts ut på samråd.

Avgränsningssamråd

Parallellt med detaljplaneprocessen pågår en separat ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken för uppförande och drift av det nya skyttecentret samt för schakt och utfyllnad av vattenområden. Österåkers skyttecenter kommer att ansöka om tillstånd för miljöfarlig verksamhet respektive vattenverksamhet hos Mark- och miljödomstolen.

Österåkers skyttecenter håller avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken under perioden 2023-05-22 – 2023-06-30. För information om samrådet, samrådsmötet och samrådsunderlaget, som beskriver den planerade verksamheten och den huvudsakliga miljöpåverkan, hänvisas till Österåkers skyttecenter enligt länken nedan.

https://osterakersskyttecenter.se/projekt-nytt-skyttecenter/ Länk till annan webbplats.

Avgränsningssamrådet avser enbart ansökan om tillstånd enligt miljöbalken.
Synpunkter under samrådsperioden ska därför enbart lämnas till Österåkers skyttecenter (för kontaktuppgifter, se länk ovan).

Ett separat plansamråd kommer att hållas för detaljplanen när ett planförslag har upprättats. Synpunkter kan då lämnas till Österåkers kommun.

För ytterligare information om tillståndsprocesser hänvisas till:
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/miljo-och-vatten/atgarder-och-verksamheter-i-vatten/vattenverksamhet/tillstand-for-vattenverksamhet.html Länk till annan webbplats.


Bild på planprocessens olika skeden, en pil pekar på uppdragsskedet där vi är nu

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: