Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Näsängen, etapp 1

Karta över Täljöviken med markering över planområdet

Syftet med detaljplanen är att utveckla området Näsängen, som en del i den stadsmässiga utvecklingen av Kanalstaden – Näsängen – Täljöviken. Med planen ges möjligheter till en hållbar stadsutveckling med såväl bostäder, lokala verksamheter och service.

Förslaget innehåller ca 1 700 bostäder och lokaler som en funktionsblandad stadsdel med småstadskaraktär, med hus kring allmänna gator och torg. Här ingår även en skola, tre förskolor, en idrottsplats och tre vårdboenden. För att nå en hög grad av håll­barhet krävs det en relativt hög täthet som kan ge under­lag för lokal service och god kollektivtrafik.

Det finns goda förutsättningar för gång och cykeltrafik samt mötesplatser med upplevelse av vattenkontakt. Befintliga höga naturvärden och ekologiska samband bibehålls och utvecklas.

Aktuellt

Detaljplanen för Näsängen, etapp 1 antogs av Kommunfullmäktige den 20 juni 2022 och har därefter överklagats till Mark- och miljödomstolen.

Tidigare

Detaljplanen var utställd för granskning under perioden 20 december 2021 – 28 januari 2022.

Detaljplanen var på samråd under tiden 23 oktober – 20 november 2020. Det fanns möjlighet att anmäla sig till ett digitalt samrådsmöte som hölls den 4 november 2020.

Den 10 juni 2019 beslutade kommunstyrelsen om en fortsatt planläggning av detaljplanen för Näsängen etapp 1 utifrån synpunkterna från Mark- och miljödomstolens dom.

Kommunfullmäktige antog den 18 juni 2018 detaljplanen för Näsängen etapp 1.

Detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen som den 23 april 2019 beslutade att detaljplanen för Näsängen etapp 1 skulle upphävas.

Planprocessens olika skeden, en pil pekar på samrådsskedet där vi är nu

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: