Österåkers kommuns logotype

Hagby äng och kulle, etapp 2

Karta över Åkersberga med markering över planområdet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta förslag till detaljplan för Hagby äng och kulle (del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl.). Planområdet är beläget vid Svinningevägen mellan Hagbyhöjden och Husbykullen och är cirka 3,3 hektar stort.

Syftet med planen är att ge möjligheter till en hållbar stadsutveckling med såväl bostäder som lokala verksamheter och service i ett mycket stationsnära läge. Detta innebär att pröva möjligheterna till ny bebyggelse i form av nya bostäder och verksamhetslokaler i en tät och varierad bebyggelsestruktur med småstadskaraktär.

Vidare är syftet med detaljplanen att skapa möjlighet till en utveckling av en ny integrerad stadsdel med goda kommunikationer inom centrala Åkersberga samt med Stockholm och övriga delar av regionen. Här skapas utrymme för bostäder, offentlig service och centrumverksamheter, med en sammanhängande struktur av gatunät, parkstråk, parker, mötesplatser och målpunkter. Dels i läge nära vatten och rekreation och dels inramat av stadsdelens varierade bebyggelse.

Detaljplanen utgör en av de första etapper av utbyggnadsområdet för utvecklingen av hela området kring Åkers Runö station.

Efter samråd har detaljplanen Hagby äng och kulle delats i två etapper, Hagby äng och kulle etapp 1 (laga kraft den 2 mars 2023) och Hagby äng och kulle etapp 2 (avser denna del).

Läs mer om genomförande av Hagby äng och kulle, etapp 1 här

Aktuellt

Arbete med att ta fram granskningshandlingar pågår. Preliminär tidplan för granskning är hösten 2024.

Tidigare

Planförslaget var på samråd under tiden 19 oktober – 19 november 2018 på Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga. Handlingarna fanns även utställda på Information Österåker i Åkersberga centrum samt på kommunens webbplats.

Ett samrådsmöte hölls den 6 november 2018 på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset i Åkersberga.

Karta över Åkersberga med markering över planområdet

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: