Österåkers kommuns logotype

Förstudie Säby 2:25 och 2:26 m.fl. (f.d. Säbydepån)

Bild Karta Åkersberga och Säby med markering över planområdet

Ny information har framkommit gällande att bussdepåverksamheten på Säby 2:25-26 kommer att upphöra. Arbete pågår tillsammans med Trafikförvaltningen för att omlokalisera bussdepån. Detta ger en möjlighet att utveckla området kring Säby 2:25-2:26 i en ny inriktning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer därför genomföra en förstudie för att undersöka och förslå en annan långsiktig hållbar markanvändning för området samt avsluta det befintliga planuppdraget för Säbydepån. Då det aktuella området ligger intill det så kallade Röllingbyreservatet föreslås att det i samband med förstudien även utreds och redogörs för vilka eventuella nyttor och fördelar respektive kostnader och nackdelar det finns med en eventuell Röllingbyled.

Aktuellt

Planuppdraget för Säbydepån är avslutat.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en förstudie för Säby 2:25 och 2:26 med omkringliggande mark, för att undersöka och förslå en lämplig långsiktig hållbar inriktning på markanvändning för området.

Förvaltningen har även fått i uppdrag att under förstudietiden utreda och klargöra förutsättningarna för Röllingbyreservatet.

Tidigare

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick 2014 i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Säby 2:25-2:26 m.fl. för att möjliggöra en utveckling av bussdepån.

Planförslaget var på samråd under våren 2017 och på granskning under sommaren 2020. Under arbetet med att färdigställa antagandehandlingarna för Säbydepån framkom ny information som gjorde gällande att SL kommer att upphöra med bussdepåverksamhet inom Säbydepån. Arbete pågår tillsammans med Trafikförvaltningen för att omlokalisera bussdepån, vilket ger en möjlighet att utveckla området kring Säby 2:25 och 2:26 i en ny inriktning.

Arbetet med att byta ut Säbybron pågår och hanteras inom nu gällande detaljplan.

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.