Österåkers kommuns logotype

Förstudie Östra Kanalstaden, etapp 2

Karta över Åkersberga med markering över förstudieområdet

På grund av förändrade förutsättningar kopplat till bland annat lokalisering av skolor, låglänt mark samt svåra geotekniska förhållanden föreslog Samhällsbyggnadsförvaltningen i februari 2022 att uppdraget för Östra Kanalstaden etapp 2 skulle avslutas.

Ett nytt uppdrag om att upprätta en förstudie har givits av Kommunstyrelsen, inför nytt planuppdrag i syfte att pröva lämplig markanvändning i området.

I vidare arbete med planområdet behöver kommunen säkra nödvändiga klimatanpassningsåtgärder för Östra Kanalstaden utmed Åkers kanal, utifrån ett helhetsperspektiv. Till detta behöver helhetslösningar kopplat till klimatanpassning utmed hela Åkers Kanal och Tunafjärden fastställas.

Aktuellt

Planuppdrag för Östra Kanalstaden, etapp 2 är avslutat.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att påbörja en förstudie inför nytt planuppdrag för Östra Kanalstaden, etapp 2. Den nya förstudien ska bland annat samla ihop och beakta nya förutsättningar såsom att Österåkers kommun ingått i Sverigeförhandlingen, att en ny översiktsplan antagits samt att ett planprogram för Åkersberga stad godkänts, som bland annat tydliggör strategier för dagvattenhantering i centrumområdet.

Tidigare

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick 2017 i uppdrag att ta fram detaljplan för Östra Kanalstaden etapp 2 (del av Tuna 3:1). Syftet med detaljplanen var att möjliggöra en fortsatt stadsmässig utveckling av Östra Kanalstaden samt skapa utrymme för en centralt belägen skola.

Utifrån uppdraget upprättades ett detaljplaneförslag inom en del av Östra Kanalstaden etapp 2, med syfte att i första hand möjliggöra utrymme för en centralt belägen skola för ca 900 elever samt en förskola för ca 160 barn. Detaljplanen för den delen ställdes ut på samråd under perioden 29 juni - 27 augusti 2018.

De geotekniska förhållandena inom och omkring planområdet är svåra och marken är låglänt och utsatt för översvämningsrisk bland annat vid höga vattenstånd i Åkers Kanal och Tunafjärden. Nödvändiga utredningar togs fram som beskrev förutsättningarna och föreslog möjliga åtgärder som markstabilisering och -höjning, skyfallshantering, dagvattenhantering samt översvämningshantering.

I samband med planarbetet påbörjades även ett parallellt arbete med att ta fram en klimatanpassningsplan, som utredde möjliga åtgärder och konsekvenser av anpassning till förändrat klimat i områdena intill Åkers Kanal och Tunafjärden, inklusive stora delar av centrala Åkersberga. Stora dagvattenflöden strömmar över planområdet idag, främst norr- och österifrån. De måste ledas förbi området, men även renas. Kanalens klimatanpassning på lång sikt måste beaktas och föreslagna åtgärder i klimatanpassningsplanen måste vara tekniskt genomförbara och ekonomiskt rimliga. De får vidare inte innebära ökad risk för sättningar i närliggande områden.

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: