Österåkers kommuns logotype

Del av Svavelsövägen

Karta över Svinninge med markering över planområdet

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett kommunalt huvudmannaskap för del av Svavelsövägen vilket är en förutsättning för att möjliggöra framtida busstrafik i området. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

En detaljplan för Rydbo Saltsjöbad del 1 fick laga kraft 9 april 2014. I detaljplanen är kommunen inte huvudman för allmän plats.

Svavelsövägen utgör ett huvudstråk i Svinninge och ansluter till en föreslagen huvudgata inom detaljplan för Nya Skåvsjöholmsvägen som bl.a. betjänar föreslagna skol- och förskoletomter. Del av Svavelsövägen föreslås därför få ändrat huvudmannaskap och detaljplaneläggas i en separat detaljplan med kommunalt huvudmannaskap.

Planhandlingarna publiceras på denna sida när ett planförslag har upprättats och ställts ut på samråd.

Planprocessens olika skeden, en pil pekar på uppdragsskedet där vi är nu

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: