Österåkers kommuns logotype

Bergaplan (del av Berga 11:1)

Bild

Syftet med den föreslagna planläggningen är att pröva om föreskoleändamål, boende för äldre samt park är lämplig långsiktigt hållbar markanvändning på platsen.

Planområdet är beläget i centrala Åkersberga.

Det är Kommunstyrelsen som gett Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Bergaplan.

Planhandlingarna publiceras på denna sida när ett planförslag har upprättats och ställs ut på samråd.

En undersökning om betydande miljöpåverkan ska upprättats och stämmas av med Länsstyrelsen. Undersökningen syftar till att bedöma om planförslaget kan medföra en betydande miljöpåverkan, i den mening som avses i plan- och bygglagen samt miljöbalken, och resultatet visar på om en miljöbedömning är nödvändig att genomföra för projektet.

Bild som visar detaljplaneprocessen, en pil visar på uppstartsskedet där vi är nu

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: