Från barnskötare till skolchef

Bild

Ann Bisenius är skolchef i Österåkers kommun

Ann Bisenius har arbetat i Österåkers kommun i drygt 40 år. Hon började som barnskötare och blev därefter förskollärare, följt av förskolechef, biträdande rektor och rektor. Sedan 2013 är Ann skolchef och tillika verksamhetschef med ansvar för Österåkers kommunala förskolor, gymnasiet och Komvux, vilket innebär att hon leder rektorerna i utbildningsuppdraget. Möjligheten att kontinuerligt utveckla verksamheterna utifrån behov är en viktig anledning att Ann valt att stanna så länge som anställd i Österåkers kommun.

Vad innebär din roll som skolchef i Österåkers kommun?

Vi är två skolchefer som har ett nära samarbete. Mitt ansvar är förskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Jag är dessa rektorers närmaste chef medan min kollega ansvarar för grundskola, grundsärskola och fritidshem. Skolchefens uppgift är att hjälpa huvudmannen (kommunen om det är en kommunal verksamhet) att se till att verksamheten följer de föreskrifter som gäller för utbildningen. Med föreskrifter menas alla bestämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen. I uppdraget ingår även det systematiska kvalitetsarbetet. Om skolchefen upptäcker att verksamheten inte lever upp till vissa krav i författningarna ska hen försöka åtgärda bristerna inom ramen för sina befogenheter. Om skolchefens befogenheter inte räcker till för att åtgärda bristerna är det skolchefens ansvar att informera huvudmannen, som är ytterst ansvarig.

Vilka uppdrag och arbetsuppgifter kan du få?

Mina uppdrag och arbetsuppgifter innefattar att systematiskt granska vår verksamhet, titta på data, följa upp, analysera och utifrån det fatta beslut eller ge förslag om riktning, väg och fart. Jag leder rektorerna i deras uppdrag genom att stödja och utmana dem.

Varför är din roll viktig?

Min roll är viktig för att säkerställa att barn och elever får den utbildning de har rätt till och att den håller god kvalitet.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

Det är att bedriva utvecklingsarbete och att leda rektorerna i det viktiga uppdraget som ska göra skillnad för barn och elever. Det är också roligt att arbeta nära i en form av delat ledarskap med min kollega.

Vad är det svåraste med ditt jobb?

Att det är så många olika verksamheter, att det ibland blir målkonflikter och att vi har både ett statligt och kommunalt uppdrag.

Du har arbetat som barnskötare, förskollärare, förskolechef, biträdande rektor och rektor innan du blev skol- och verksamhetschef. Vad gjorde att du ville byta roll till den du har idag?

Jag blev tillfrågad om att söka ett tillförordnande när en verksamhetschef slutade. Det lät spännande så jag provade. Under det året omorganiserades befattningarna så att två tjänster som arbetar nära varandra med hela utbildningsdelen inrättades. Det lockade så jag sökte en av tjänsterna.

Hur var det att gå från medarbetare till chef?

Det är längesedan nu och i början var jag vikarie för en sjuk chef och fick gradvis mer och mer chefsuppgifter. Det var ett naturligt steg.

Hur gör du för att utvecklas i din roll?

Det pågår ett ständigt lärande och utveckling sker på olika sätt. Rollen möjliggör bland annat att jag har förmånen att sitta som styrgruppsrepresentant i de utvecklingsprogram vi har inom Ifous (innovation, forskning och utveckling i skola och förskola), både det för fritidshemmet - där jag är ordförande - och det för förskola. Att tillsammans med skolchefer från andra huvudmän få resonera, lära och utmanas i våra tankar runt hur man bedriver utveckling som gör skillnad för våra barn och elever är verkligen en grund för min egen utveckling. Den goda lösningen i Österåker där vi är två skolchefer med ett gemensamt uppdrag men med fördelade ansvarsuppgifter är också en källa till utveckling. Det delade ledarskapet och att ha en nära chefskollega att planera, genomföra, utvärdera och analysera verksamheten tillsammans med är verkligen utvecklande. Vi utmanar varandra och gör varandra bättre.

Vad är det bästa med att ha Österåkers kommun som arbetsgivare?

Att det under alla år har funnits ett friutrymme i hur vi utvecklar utifrån de behov som finns i verksamheten. Det har aldrig stått still eller suttit fast.

Publicerad:
Senast uppdaterad: