Förskolläraren Liridon sätter grunden för ett livslångt lärande

Porträtt av Liridon Metolli

Liridon Metolli är förskollärare i Österåkers kommun

När Liridon Metolli började som barnskötare för 11 år sedan kände han direkt att förskolan var rätt arbetsplats för honom. Liridons intresse för barns lärande och utveckling fick honom snart att utbilda sig till förskollärare. Glädjen i att få följa barnen i deras utvecklingsprocess och att möta de utmaningar som uppkommer varje dag, är det bästa med yrket, menar han.

Vad innebär din roll som förskollärare i Österåkers kommun?

Min nuvarande roll innebär att bilda en grund för barns fortsatta lärande. För att ett lärande ska möjliggöras behöver jag tillsammans med arbetslaget skapa lustfyllda och aktiva former, där barnen känner sig fria att delta med sina tankar och funderingar och där barns nyfikenhet, erfarenheter och intresse tas tillvara.

De krav förskollärare har är att utbildningen ska vara rolig, trygg och lärorik utifrån varje barns förutsättningar, intressen och behov. Det är en process som ständigt är pågående och konstrueras tillsammans i mötet mellan barn och vuxna. Det handlar om att stötta barns utvecklingsprocesser, se till att barn kan delta på sina egna villkor samt inkludera undervisningen för att medvetet främja lärandet. Utbildningen och undervisningen kan ses som sammanflätade begrepp som går in i och förutsätter varandra.

Varför är din roll viktig?

Som förskollärare möter vi barn i det första utbildningsledet, där vi vill bidra till ett livslångt lärande. I rollen gör vi olika professionella bedömningar som har effekter på barns lärande och utveckling. Vi har förmåga att tillsammans skapa olika lärmiljöer som tilltalar barnen och därmed skapa möjligheter och förutsättningar att lära och utvecklas.

Vi konstruerar en arena för barn, pedagoger och vårdnadshavare att vistas i, och i skapandet och utformandet av denna plattform behöver barnen inkluderas och ges utrymme till delaktighet och inflytande. Detta sker genom barns aktörskap och handlingsutrymme som i sin tur skapar möjlighet att känna tillhörighet till sin förskola - och alla barn har rätt till sin förskola. För mig som förskollärare innebär barns aktörskap och handlingsutrymme att barn i praktiken får komma till tals, att det händer något med deras reflektioner och önskemål då vi bekräftar att vi har hört, reflekterar vidare samt ser till att barnet känner att det som önskades också hände, både på individ- och gruppnivå.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

Det är att ha möjligheten att vara en del av att stödja, utveckla och lära barn. Jag skapar sociala relationer med dem och får följa deras utvecklingsprocesser på nära håll under en längre period. Ingen dag är sig lik och varje dag är en ny utmaning som vi tillsammans möter, det måste vara det bästa med att arbeta som förskollärare.

Vad är det svåraste med ditt jobb?

Det är att anpassa utbildningen för varje enskilt barn då varje barn är på olika platser i sin utveckling och behöver utmanas och utvecklas inom olika områden. Det är ett ständigt pågående arbete att individanpassa utbildningen utifrån alla barn så att varje barn får sina behov tillgodosedda. Eftersom utbildningen och undervisningen ska utformas utifrån barnen, behöver jag som förskollärare ha förmågan att ta tillvara de lärtillfällen som uppkommer vid planerade och spontana undervisningstillfällen.

Vilka andra roller har du haft sen du började i Österåkers kommun?

Innan jag valde att utbilda mig till förskollärare arbetade jag som barnskötare.

Vad gjorde att du ville byta roll till den du har idag?

Jag kände omgående att förskolan var rätt plats för mig, något som jag inte hade förväntningar på men rollen som barnskötare kändes självklar, givande och utmanande. Efter några år växte intresset inom mig för att utbilda mig för att skapa en förståelse för barns lärande och utveckling. Jag är idag glad att jag tog steget och ser min resa från barnskötare till förskollärare som oerhört lärorik, då jag hade möjligheten att kombinera utbildning och praktik. Jag har fått kompetens om och djupare förståelse för barns lärande samt konkreta verktyg som jag kan använda i mitt yrke. Jag ser på barns utveckling och lärande med en medvetenhet i relation till det teoretiska och kan sätta ord på och förstå vad som sker.

Utbildningen till förskollärare klev jag in i som en person men den förändrade mig, främst när det gäller min profession men också vem jag är. Jag har lärt mig hur mycket miljö, kultur och normer påverkar den vi blir samt fått en förståelse för olika bakgrunder och olikheter.

Vad är det bästa med att ha Österåkers kommun som arbetsgivare?

Jag har arbetat i Österåkers kommun i elva år och har alltid trivts bra. Kommunen har givit mig möjligheter och olika utbildningsvägar för att utvecklas. Jag upplever att Österåkers kommun är mån om att utbilda sina anställda samt ställer krav på mig som anställd vilket skapar en trygghet i mig för att jag vet vad som förväntas av mitt arbete. Jag anser att möjligheter och förutsättningar ges för att utvecklas och jag är tacksam för de möjligheter som jag hittills fått. Jag är övertygad om att jag fortsatt kommer att få rätt verktyg och stöd för att växa och vidareutvecklas inom min profession.

Hur kan österåkersborna märka av ditt arbete i praktiken?

För mig är österåkerborna barnen jag arbetar med och deras vårdnadshavare. Barn har rätt till sin utbildning och det är viktigt att bygga förtroendefulla relationer i mötet med barn, vårdnadshavare och andra. Genom en samverkan mellan förskola och hem skapas delaktighet och inflytande i vad som sker på förskolan. Där är dokumentationen en viktig del när det kommer till att lägga fokus på och synliggöra barns utveckling, att vi följer upp och utvärderar.

Hur gör du för att utvecklas i din roll?

Det är för mig att ständigt kritiskt granska min roll och ha en förmåga att vara självkritisk. Jag reflekterar kring mitt förhållningssätt och utmanar mig själv i olika situationer. Det är även viktigt att jag tar ansvar för att fortbilda mig, har ett intresse för utbildning och inspireras av andra samt tar nytta av de kompetenser som finns att tillgå.

Publicerad:
Senast uppdaterad: