Elevhälsa

Under gymnasietiden kan elever behöva extra stöd och vägledning av olika slag. Det kan vara tillfälligt stöd på grund av sjukdom, psykisk ohälsa, händelser i familjen eller tillfällig skoltrötthet. En del elever har funktionsnedsättningar eller andra svårigheter som kan påverka skolgången och ha betydelse för inlärningssituationen.

Elevhälsoteamet (EHT) arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande för att bevara och förbättra elevens fysiska och psykiska hälsa samt att, tillsammans med mentor och lärare, medverka till att eleven uppnår kunskapsmålen/kunskapskraven i skolan. När det finns hinder för lärande och delaktighet arbetar vi även utredande och åtgärdande.

Elevhälsans uppdrag är också att stödja handledare/arbetslag i arbetet med att upprätta handlingsplaner och åtgärdsprogram.

Elevhälsoteamet (EHT) omfattas av medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser och består av:

  • Biträdande rektor Daniel Ålund (EK, NA, IMA, IMS och AST)
  • Biträdande rektor Per Nylund (SA och TE)
  • Kurator Linnéa Froby Thorsell
  • Specialpedagog Ramona Cumléus
  • Specialpedagog Björn Vannisse
  • Studie- och yrkesvägledare Åsa Birath
  • Skolsköterska Emma Keltamäki

Kontaktuppgifter hittar du på sidan Kontakt.

Samtliga inom elevhälsan har tystnadsplikt.

Mobbning

På Österåkers gymnasium gäller nolltolerans mot kränkande behandling som diskriminering och mobbning. Elever och vuxna ska känna sig trygga och kunna arbeta i lugn och ro i skolan.

Så arbetar vi mot mobbning

Mer information om hur vi arbetar mot mobbing hittar du i dokumentet Likabehandlingsplan.

Publicerad:
Senast uppdaterad: