Österåkers kommuns logotype

Åkers Runö

Karta över Åkersberga och Åkers Runö med markering över programområdet

Syftet med planprogrammet är att utifrån områdets förutsättningar tydliggöra områdets gemensamma utgångspunkter och visa på riktlinjer för områdets utveckling som helhet. Planprogrammet pekar ut en långsiktigt lämplig markanvändning och syftar till att studera förutsättningarna för detaljplanering för att utveckla området etappvis.

Visionen utgår från översiktsplanens intention med Åkers Runö som ett prioriterat utvecklingsområde och stärkt lokal knutpunkt. Planprogrammet visar en intention om att Åkers Runö år 2040 utgör en integrerad och funktionsblandad stadsdel med småstadskaraktär, goda kollektivtrafikförbindelser och ett rikt utbud av rekreations- och kulturmiljöer.

Kommunstyrelsen har gett Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till planprogram för Åkers Runö. Planprogrammet visar en möjlighet för fastighetsägarna om de i framtiden skulle ha önskemål om att utveckla sin fastighet. I planprogramhandlingen beskrivs att utveckling av nytillkommande bebyggelse kräver ett samarbete mellan kommunen och fastighetsägarna.

Vision och mål

Under arbetet har vision och mål tagits fram för programområdet. Planprogrammets vision är att Åkers Runö år 2040 utgör en integrerad och funktionsblandad stadsdel med goda kollektivtrafikförbindelser och med ett rikt utbud av rekreations- och kulturmiljöer. Åkers Runö utformas som en attraktiv, modern stadsdel med småstadskaraktär och blir en lokal knutpunkt med tillgång till offentlig och kommersiell service. Goda kollektivtrafikförbindelser och välanpassade cykelstråk gör det möjligt att resa hållbart. Områdets tillgångar i form av natur- och kulturvärden tas tillvara och blir en viktig del av Åkers Runös identitet. Natur- och kulturvärdena knyts samman genom trivsamma, tydliga och trygga stråk som länkar ihop stadsdelen med omgivningen.

Nedan följer de mål som har formulerats i syfte att uppnå visionen:

  • Åkers Runö är en attraktiv funktionsblandad stadsdel med god arkitektur och inbjudande mötesplatser.
  • Åkers Runö är en sammanhängande stadsdel med tydliga och trygga kopplingar till omkring-liggande områden.
  • Åkers Runö är en stadsdel som skapar förutsättningar för ett hållbart resande.
  • Inom Åkers Runö utvecklas och förvaltas områdets ekosystemtjänster samt höga natur- och kulturvärden.
  • Åkers Runö har god tillgång till grönområden, rekreation och idrottsmöjligheter.

Aktuellt

Planprogrammet var utställt för samråd under perioden 6 april – 4 maj 2023, och fanns då tillgängliga i entrén på Österåkers kommun (Alceahuset), Hackstavägen 22 i Åkersberga, på Huvudbiblioteket samt i Multiarenan. Planprogrammet fanns under samrådstiden även tillgängligt på kommunens webbplats.

Nu pågår arbetet med att revidera programförslaget tillsammans med en samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen sammanfattas de synpunkter som inkom under samrådet och utifrån dessa görs eventuella justeringar av programförslaget. Av samrådsredogörelsen framgår kommunens ställningstagande till synpunkterna, och denna blir tillgänglig vid framtida politiska beslut i ärendet.

Nästa steg är att planprogrammet godkänns i Kommunfullmäktige. Planprogram är inte juridiskt bindande och kan därför inte överklagas. Det godkända planprogrammet kommer därefter att ligga till grund för kommande detaljplaneläggning inom området

Tidigare

Tidig medborgardialog hölls under våren och hösten 2020. Syftet med den tidiga dialogen var att samla information som kan hjälpa till att forma riktningen för det kommande programarbetet. Inkomna synpunkter utgör ett underlag för programförslaget.

Bilden visar vart i processen vi befinner oss nu, nämligen samråd.

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: