Österåkers kommuns logotype

Hacksta-Berga

Planprogrammet för Hacksta-Berga utreder förutsättningarna att utveckla Hacksta-Berga till en långsiktigt hållbar, attraktiv och integrerad del av Åkersberga stad som stimulerar till lärande och kreativitet samt upplevs trygg och säker.

Syfte

Planprogrammet är ett långsiktigt strategiskt dokument som ska ligga till grund för Hacksta-Bergas markanvändning på både kort och lång sikt. Planprogrammet syftar till att utgöra ett underlag för kommande detaljplaneläggning.

För att förverkliga visionen för Hacksta-Berga har fem mål tagits fram:

  • Har tillgängliga och trygga stråk som tydligt länkar till sin omgivning
  • Inrymmer attraktiva gröna miljöer och parker för hela Åkersberga
  • Bidrar till kvalitativa miljöer för utbildning och lärande, kultur och upplevelser
  • Är en stadsmässig del av Åkersberga stad med en variation av bostäder och en naturlig fortsättning på centrumområdet
  • Är en del av en resilient stad som erbjuder en god livsmiljö

Beslut

Planprogrammet godkändes i kommunfullmäktige den 12 december 2022

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: