Österåkers kommuns logotype

Planprogram

Ett översiktligt planprogram kompletterar översiktsplanen för den del av kommunen där det behövs en mer detaljerad redovisning eller ställningstaganden till markanvändningen.

Vid en omfat­tande förändring av ett större område och dess markan­vändning kan det vara nödvändigt att i ett planprogram studera området ur ett bredare perspektiv innan arbetet med enstaka detaljplaner påbörjas. Ett planprogram är ett dokument som ska vara vägledande i den fortsatta utvecklingen av ett område.

Planprogrammet ska visa på det aktuella områdets förutsättningar samt kommunens intentioner med dess utveckling. Det ska även redovisa förslag till markanvändning, beskriva centrala funktioner, bidra med gestaltningsprinciper samt redovisa de konsekvenser förslaget medför. Programmet ska ge en tydlig bild av den tänkta utvecklingen och skapa en gemensam målbild för berörda aktörer och allmänheten.

Det är kommunen som bedömer om det behövs ett planprogram eller inte.

Ett planprogram eller en fördjupning av översiktsplanen är inte juridiskt bindande och kan därmed inte överklagas.

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.