Österåkers kommuns logotype

Trafikplan 2010

Stockholmsregionen kommer under de närmaste 20 åren att öka sin befolkning med mellan 400 000 (RUFS* scenario låg) och 570 000 invånare (RUFS scenario hög). Österåker kan komma att öka från 40 000 till 60 000 invånare. Detta ställer höga krav på en planering som fokuserar på hållbar stadsutveckling och en god funktion i de olika trafiknäten.

Mål

Det övergripande målet med trafikplan 2010 är att skapa förutsättningar för en attraktiv och hållbar stadsutveckling. Det samhälle vi vill skapa ska vi med stolthet kunna lämna över till våra barn.

Följande har angetts som delmål i trafikplanearbetet:

  • Trafikens klimatpåverkan skall fortlöpande minskas
  • Trafikens negativa påverkan på närmiljön i form av avgasutsläpp, partiklar (från bland annat asfalt) och buller skall fortlöpande minskas
  • Tillgängligheten till olika mål inom kommunen skall förbättras för samtliga trafikslag (gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik, fordonstrafik) och för alla trafikanter (även för de som har någon typ av funktionsnedsättning)
  • Österåkers kvaliteter i stadsbild och landskapsbild skall tas tillvara, göras tillgängligt och utvecklas
  • Trafiksäkerheten skall förbättras. Nollvisionen gäller, d. v. s. inga dödade eller svårt skadade i trafiken

Beslut

Trafikplan 2010 antogs av kommunfullmäktige den 13 december 2010.

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.