Österåkers kommuns logotype

Tematiskt tillägg till översiktsplanen

Flygbild över Östanå färjeläge och Furusundsleden

Flygbild över Östanå färjeläge och Furusundsleden

Det tematiska tillägget till översiktsplanen för Österåkers kommun (TÖP) syftar till att fördjupa frågor som är specifika för kommunens kust och skärgård. Likt översiktsplanen redovisar det tematiska tillägget grunddragen för den tänkta användningen av mark och vatten, hur den redan bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras samt hur hänsyn ska tas till allmänna intressen och riksintressen

Det tematiska tillägget med fokus på Österåkers kust och skärgård är ett tillägg till den redan antagna översiktsplanen. Tillägget ska visa kommunens viljeriktning om utvecklingen i kust och skärgården. Enligt plan- och bygglagen kan ett tematiskt tillägg till en kommuns översiktsplan göras då en specifik fråga eller tema vill belysas mer ingående. Översiktsplanen tillika det tematiska tillägget är inga juridiskt bindande dokument utan verktyg för kommunens långsiktiga strategiska arbete.

Det tematiska tillägget utgår från de planeringsmål och strategier som togs fram i översiktsplanen. Vidare tar det tematiska tillägget hänsyn till nationella som regionala intressen, allmänna intressen, riksintressen samt övriga regionala och kommunala utvecklingsmål och strategier.

Framtagandeprocess för TÖP Kust och skärgård

Det tematiska tillägget för kust och skärgård togs fram mellan år 2019 och 2022 och processen såg ut som följande:

2019: Tidig dialog och övergripande inriktning

Kommunen samlade in tankar och idéer om hur kommunens kust och skärgård kan utvecklas i framtiden. Kommuninvånare, företagare och organisationer med flera engagerades genom dialogmöten och utställningar.

2021: Samråd, första förslaget presenteras

Under 2020-2021 tog kommunen fram ett förslag till tematiskt tillägg utifrån den övergripande inriktningen och resultatet från den tidiga dialogen. Förslaget presenterades under ett samråd och diskuterades med kommuninvånarna, myndigheter och andra målgrupper för att sedan justeras utifrån de inkomna synpunkterna.

2022: Granskning, andra förslaget presenteras

Efter revideringar av det första planförslaget gick ett andra planförslag ut på granskning. Granskning av det andra förslaget pågick mellan den 17 januari och 17 mars 2022. Under granskningstiden fick kommuninvånare, myndigheter och andra målgrupper möjlighet att lämna sina synpunkter på förslaget. Efter granskningen gjordes ytterligare revideringar av planen innan den gick upp för beslut.

2022: Laga kraft, beslut om det tematiska tillägget till översiktsplan 2040

Kommunfullmäktige beslutade om att anta det tematiska tillägget till översiktsplanen den 20 juni 2022.


Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.