Österåkers kommuns logotype

Strategi för de gröna frågorna

Naturen och alla möjligheter till ett rikt friluftsliv kännetecknar Österåker som skärgårdskommun. Dessa ger också viktiga förutsättningar för en god folkhälsa och bred social samvaro. Vården och skyddet av miljön är en viktig uppgift för att nå en långsiktigt hållbar utveckling av samhället vilket läggs fast i de nationella miljömålen.

Förord

Kommunens gröna värden- natur, kultur och rekreation - har inventerats och dokumenterats och materialet har sammanställts, även med tidigare lokalt och regionalt insamlat material, i fem delrapporter: Biologisk mångfald och geologiska värden, Rekreation, Kulturmiljöer, Kustnära naturvärden samt Sjöar och vattendrag. För att göra det möjligt att få en bra överblick över det mycket omfattande materialet så har de fem rapporterna sammanfattats i: "Natur, kultur, rekreation och vattenmiljöer i Österåker".

Detta är en del av kommunens miljömålsarbete och för att få ett bredare underlag för kommunens fysiska planering och för olika tillståndsbeslut. Rapporterna är att se som faktaredovisningar utan ställningstaganden i förhållande till andra värden som också måste beaktas vid planering, exploatering och byggande. Rapporterna omfattar inte övrigt miljömålsarbete som t ex klimatfrågorna eller olika emissioner utan fokuserar på fysiska företeelser eller objekt av vikt för naturvård, kulturvård och rekreation.

För att kunna utveckla arbetet med de gröna frågorna ytterligare så har detta förslag till "Strategi för hantering av de gröna frågorna i Österåker" tagits fram. strategin är ett mål och vägledningsdokument som avses ingå som underlag i den årliga kommunala verksamhetsplaneringen och budgetprocessen med konkreta förslag till insatser för att bevara, utveckla och/eller tillgängliggöra de gröna värdena.

Beslut

Strategi för de gröna frågornas hantering i Österåkers kommun antogs av kommunfullmäktige den 13 december 2010.

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: