Översiktsplan 2040

Översiktsplanen redovisar grunddragen för den tänkta användningen av mark och vatten, hur den redan bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras samt hur kommunen tar hänsyn till allmänna intressen och riksintressen.

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som gäller för hela kommunens yta. Planen visar kommunens viljeriktning, men är inte juridiskt bindande.

Översiktsplan 2040 ska verka långsiktigt och gälla i många år framöver. Planen styrs av plan- och bygglagen samt miljöbalken och tar hänsyn till nationella, regionala och kommunala mål, allmänna intressen och riksintressen.

Läs mer om vad en översiktsplan är på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så hålls översiktsplanen aktuell

För att hålla översiktsplanen aktuell ska en planeringsstrategi tas fram under varje ny mandatperiod.

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om vad en planeringsstrategi är. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Framtagandeprocess för Översiktsplan 2040

Den nuvarande översiktsplanen togs fram mellan år 2015 och 2018:

2015: Dialog och övergripande inriktning

Kommunen samlade in åsikter och förslag på hur kommunens fysiska miljö kan utvecklas på bästa sätt. Kommuninvånare, företagare, tjänstemän, politiker med flera involverades genom bland annat dialogmöten och utställning på Information Österåker. Underlaget hjälpte politiker och tjänstemän att bestämma en övergripande inriktning för Österåkers utveckling.

2017: Samråd, första förslaget presenteras

Under 2017 tog kommunen fram ett förslag till översiktsplan utifrån den övergripande inriktningen. Förslaget presenterades och diskuterades med kommuninvånare och myndigheter för att sedan justeras utifrån de nyinkomna synpunkterna.

2017: Utställning, andra förslaget presenteras

När planförslaget var justerat ställdes det ut igen för utställning för att än en gång hämta in åsikter från kommuninvånare och myndigheter. Efter utställningen och den nya revideringen beslutade Kommunfullmäktige att anta översiktsplanen.

2018: Laga kraft, beslut om översiktsplanen

Kommunfullmäktige beslutade att anta översiktsplanen den 21:a maj 2018.

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: