Österåkers kommuns logotype

Översiktsplan 2040

Österåkers kommun har en tydlig roll i Stockholmsregionen. Regionen har en stark tillväxt, där Österåkers kommun är en av de kommuner som växer snabbast. Kommunens översiktsplan är ett viktigt underlag för kommunens planering och prioriteringar.

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som gäller för hela kommunens yta. Översiktsplanen redovisar grunddragen för den tänkta användningen av mark och vatten, liksom hur den redan bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras. 

Planen styrs av plan- och bygglagen samt miljöbalken. Den tar hänsyn till nationella, regionala och kommunala mål, allmänna intressen och riksintressen. Planen visar kommunens viljeriktning, men är inte juridiskt bindande. 

Så håller vi översiktsplanen aktuell

En översiktsplan visar vägen för framtida beslut om vår hållbara samhällsutveckling. För att hålla översiktsplanen aktuell ska vi därför ta fram en planeringsstrategi under varje mandatperiod. Planeringsstrategin ersätter det som tidigare kallades för aktualitetsprövning i Plan- och bygglagen.

Syftet med planeringsstrategin är att hålla översiktsplanen aktuell och framåtsyftande, liksom att den ger uttryck för de övergripande politiska målen i kommunen. Planeringsstrategin ska därför beslutas av kommunfullmäktige.

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om vad en planeringsstrategi är. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt

Interaktiv version av översiktsplanen

Nu är det möjligt att ta del av Översiktsplan 2040 i en ny och spännande digital form. Den är mer tillgänglig och användarvänlig, samtidigt som den bibehåller samma information som tidigare. Den innehåller flera interaktiva element, såsom kartor och navigering. Det kan hjälpa dig att utforska och förstå vår planerade utveckling på ett helt nytt sätt.

Till den interaktiva versionen av Översiktsplan 2040. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Till Översiktsplan 2040 har ett tematiskt tillägg med fokus på kust och skärgård tagits fram, liksom en fördjupning för Täljö-Gottsunda-Näs. Här kan du även se hur processen såg ut för att ta fram översiktsplanen.

Tematiskt tillägg till översiktsplanen

Det tematiska tillägget till översiktsplanen för Österåkers kommun (TÖP) syftar till att fördjupa frågor som är specifika för kommunens kust och skärgård. Likt översiktsplanen redovisar det tematiska tillägget grunddragen för den tänkta användningen av mark och vatten, hur den redan bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras samt hur hänsyn ska tas till allmänna intressen och riksintressen.

Läs mer om tematiskt tillägg med fokus på kust och skärgård.

Fördjupning av översiktsplanen

En fördjupning av översiktsplanen är ett planinstrument som är lämpligt att använda för att utreda samband, åtgärder och konsekvenser inom ett mer avgränsat geografiskt område och med betydligt högre detaljeringsgrad, än den kommuntäckande översiktsplanen. Österåkers kommun har upprättat en fördjupad översiktsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för Täljö-Gottsunda-Näs.

Läs mer om fördjupning av översiktsplanen.

Övrigt planeringsunderlag

Här hittar du strategiska dokument som används i den översiktliga planeringen i Österåkers kommun.

Den nuvarande översiktsplanen för Österåker togs fram mellan år 2015 och 2018. Så här såg processen ut.

2018: Laga kraft, beslut om översiktsplanen

Kommunfullmäktige beslutade att anta översiktsplanen den 21:a maj 2018.

2017: Utställning, andra förslaget presenteras

När planförslaget var justerat ställdes det ut igen för utställning för att än en gång hämta in åsikter från kommuninvånare och myndigheter. Efter utställningen och den nya revideringen beslutade Kommunfullmäktige att anta översiktsplanen.

2017: Samråd, första förslaget presenteras

Under 2017 tog kommunen fram ett förslag till översiktsplan utifrån den övergripande inriktningen. Förslaget presenterades och diskuterades med kommuninvånare och myndigheter för att sedan justeras utifrån de nyinkomna synpunkterna.

2015: Dialog och övergripande inriktning

Kommunen samlade in åsikter och förslag på hur kommunens fysiska miljö kan utvecklas på bästa sätt. Kommuninvånare, företagare, tjänstemän, politiker med flera involverades genom bland annat dialogmöten och utställning på Information Österåker. Underlaget hjälpte politiker och tjänstemän att bestämma en övergripande inriktning för Österåkers utveckling.

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.