Dagvattenstrategi

I samband med att naturområden exploateras och tidigare fritidsområden omvandlas till permanentboende förändras belastningen på kommunens vattentillgångar. Klimatförändringar, som kan innebära annorlunda regn- och snökaraktär framöver, kan komma att öka belastningen.

Syfte

Denna dagvattenstrategi har tagits fram för att redovisa kommunens syn på dagvattenhantering samt för att tydliggöra ansvarsfördelningen främst mellan kommunen och det kommunala bolaget Österåkersvatten. Dagvattenstrategin kompletterar den tidigare antagna VA-strategin. Den ska vara till hjälp vid beslut för kommunala aktörer inom vatten- och avloppsfrågor men kan även vara av intresse för enskilda kommuninvånare.

Beslut

Dagvattenstrategin antogs av kommunfullmäktige den 13 maj 2019.

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: