Åtgärdsplan för pollinering

Österåkers kommun har tagit fram en åtgärdsplan för pollinering som pekar ut vilka typer av åtgärder och skötselinsatser som kan gynna pollinatörer och visar var de kan ge bäst effekt.

Syfte

Planen pekar ut lämpliga åtgärder för att främja pollinering i Åkersberga tätort. Åtgärdsplanen kommer att användas av kommunen vid stadsplanering och skötsel av grönytor. Den kan också fungera som inspiration för andra aktörer som vill förbättra förutsättningarna för pollinerare.

I planen kartläggs den gröna infrastrukturen för pollinerare och identifierar värde- och utvecklingsstråk, det vill säga områden som är särskilt viktiga för den sammanhållna gröna infrastrukturen eller områden som behöver förstärkas.

Bakgrund

Pollinering är en viktig ekosystemtjänst som mänskligheten inte klarar sig utan. Antalet pollinerande insekter som bin och humlor har minskat dramatiskt världen över. I Sverige är en tredjedel av de vilda bina hotade enligt Artdatabanken. Några orsaker är förändringar i jordbrukslandskapet, urbanisering, bekämpningsmedel samt rådande klimatförändringar.

Vissa urbana miljöer har dock visat sig kunna erbjuda en fristad för en del av de hotade arterna. Att planera för en sammanhållen grön infrastruktur med en variation av olika livsmiljöer gynnar pollinerare.

Projektet har tagits fram med stöd av statligt bidrag till lokal naturvård (LONA).

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: