Österåkers kommuns logotype

Detaljplaner

En detaljplan är ett juridiskt dokument som anger vad, var och hur man får bygga samt vad man får använda sin fastighet till.

I Plan- och bygglagen (PBL) regleras hur planer ska upprättas. För en detaljplan ingår till exempel skeden såsom program, samråd och granskning (tidigare utställning). Det syftar till att skapa ett gott beslutsunderlag och ge bland annat berörda fastighetsägare och boende möjlighet till insyn och påverkan.

En detaljplan består av en plankarta med tillhörande planbestämmelser samt plan- och genomförandebeskrivning. Dessa handlingar upprättas i regel av kommunens samhällsbyggnadsförvaltning i samråd med berörda fastighetsägare och remissinstanser.

Planbesked

Enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900, kap 5:2-5) har den som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan antas, ändras eller upphävs rätt att få veta om kommunen har för avsikt att börja ett sådant planarbete.

Vad är ett planbesked?

Ett planbesked är ett skriftligt och motiverat beslut där det framgår om kommunen avser att påbörja ett planarbete. Syftet med planbeskedet är enbart att pröva om kommunen ställer sig positivt eller negativt till att eventuellt inleda en detaljplaneprocess, och beslutet innefattar inte att ett planarbete påbörjas.

Planbeskedets innehåll

En skriftlig bedömning av åtgärden görs utifrån de ramar som ges av plan- och bygglagen, och i första hand i förhållande till bestämmelserna om allmänna och enskilda intressen. Ansökan prövas även i förhållande till kommunens visioner och mål för utveckling, och om åtgärden är förenlig med vad som anges i översiktsplanen och andra aktuella planeringsunderlag.

Om kommunen avser inleda en planläggning ska den tidpunkt då en eventuell detaljplaneprocess förväntas kunna påbörjas enligt kommunens bedömning anges, samt när det beräknas kunna antas.

Om kommunen inte avser att inleda en planläggning ska kommunen i planbeskedet ange skälen för det.

Ett planbesked är inte bindande för kommunen och kan inte överklagas.

Innehåll i ansökan

I ansökan om planbesked ska en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden framgå, tillsammans med en karta som visar det område som berörs. Ungefärlig skala och omfattning på åtgärden ska också bifogas.

Tidplan och planavgift

Kommunen är skyldig att besluta om planbesked senast inom fyra månader från den dag då en formell ansökan kommit in.

Avgiften för planbesked, samt övriga avgifter i samband med planarbetet, baseras på den plan- och bygglovstaxa som är beslutad av Kommunfullmäktige. Kostnaden beror på åtgärdens storlek.

Vill du ansöka om planbesked?

Kommunen för tidig dialog innan det eventuellt blir aktuellt att söka ett formellt planbesked. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för ytterligare information.

Pågående detaljplaner

Detaljplan ska bland annat upprättas när det handlar om enstaka ny byggnad med betydande inverkan på omgivningen eller inom område med starkt bebyggelsetryck, vid sammanhållen ny bebyggelse och för befintlig bebyggelse som ska bevaras.

Läs mer om pågående detaljplaner här

Gällande detaljplaner

I Österåkers kommun finns ca 500 gällande detaljplaner. Äldre detaljplaner benämns ofta stadsplan eller byggnadsplan.

Läs mer om- och hitta gällande detaljplaner här

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.