Detaljplaner

En detaljplan är ett juridiskt dokument som anger vad, var och hur man får bygga samt vad man får använda sin fastighet till.

I Plan- och bygglagen (PBL) regleras hur planer ska upprättas. För en detaljplan ingår till exempel skeden såsom program, samråd och granskning (tidigare utställning). Det syftar till att skapa ett gott beslutsunderlag och ge bland annat berörda fastighetsägare och boende möjlighet till insyn och påverkan.

En detaljplan består av en plankarta med tillhörande planbestämmelser samt plan- och genomförandebeskrivning. Dessa handlingar upprättas i regel av kommunens samhällsbyggnadsförvaltning i samråd med berörda fastighetsägare och remissinstanser.

Planbesked

Den som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan antas, ändras eller upphävs har rätt att få veta om kommunen har för avsikt att börja ett sådant planarbete. Vid ett positivt besked meddelar kommunen även när planarbetet bedöms påbörjas samt vara klart.

Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för ytterligare information om planbesked.

Pågående detaljplaner

Detaljplan ska bland annat upprättas när det handlar om enstaka ny byggnad med betydande inverkan på omgivningen eller inom område med starkt bebyggelsetryck, vid sammanhållen ny bebyggelse och för befintlig bebyggelse som ska bevaras.

Läs mer om pågående detaljplaner här

Gällande detaljplaner

I Österåkers kommun finns ca 500 gällande detaljplaner. Äldre detaljplaner benämns ofta stadsplan eller byggnadsplan.

Läs mer om- och hitta gällande detaljplaner här

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: