Österåkers kommuns logotype

Översiktsplanering och detaljplaner

Person/arkitekt skissar vid bord

Här kan du följa kommunens översiktliga planering och detaljplanering. Du kan se vilka projekt som är på gång eller har antagits och fått laga kraft.

Utvecklingstakt över genomsnittet

Kommunen kommer fortsatt att vara en expansiv del av Stockholmsregionen med en befolkningsutveckling över genomsnittet. Det innebär att det behöver planeras för ny bebyggelse. Just nu koncentreras nya projekt och ny bebyggelse till Åkersbergas tätort och stationsnära lägen vid Roslagsbanan.

Översiktsplanering

Den översiktliga planläggningen redovisar kommunens övergripande mål och riktlinjer för hur marken ska användas. Den ska vara vägledande och ett underlag för den efterföljande detaljplaneläggningen och tillståndsprövningen.

Läs mer om översiktsplanering här

Planprogram

Ett översiktligt planprogram kompletterar Översiktsplanen för den del av kommunen där det behövs en mer detaljerad redovisning eller ställningstaganden till markanvändningen.

Läs mer om planprogram här

Detaljplaner

Bebyggelse regleras genom en detaljplan. Den lägger fast markanvändningen och hur miljön avses att förändras eller bevaras. De allmänna intressena vägs här mot eventuella motstående enskilda intressen.

Detaljplan ska bland annat upprättas när det handlar om enstaka ny byggnad med betydande inverkan på omgivningen eller inom område med starkt bebyggelsetryck, vid sammanhållen ny bebyggelse och för befintlig bebyggelse som ska bevaras.

Läs mer mer om detaljplaner här

Detaljplaneprocessen

I Plan- och bygglagen, PBL, regleras hur planer och program ska upprättas. För en detaljplan ingår exempelvis skeden såsom samråd och granskning (tidigare utställning). Processen syftar till att skapa ett gott beslutsunderlag och ge bland andra berörda fastighetsägare och boende möjlighet till insyn och påverkan.

Läs mer om planprocessen här

Kommunstyrelsen ansvarar för planeringen

I Österåker är det Kommunstyrelsen som ansvarar för den fysiska planeringen genom att ge uppdrag till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.