Österåkers kommuns logotype

Hagby äng och kulle

En futuristisk skissbild över möjlig gestaltning av området, med människor som cyklar och går i ett grönområde intill bostäderna.

En skissbild som visar möjligt förslag till gestaltning av området

Beläget väster om centrala Åkersberga med närhet till såväl kollektivtrafik som natur och rekreationsområden ligger Hagby Äng och Kulle. Under 2023 inleddes arbetet med att bygga ut planområdet för Hagby Äng och Kulle, etapp 1 som vunnit laga kraft. Arbete med detaljplanen för etapp 2 pågår parallellt. Planområdet är beläget vid Svinningevägen mellan Hagbyhöjden och Husbykullen och är cirka 18 hektar stort. 

Syftet med detaljplanen är att ge möjligheter till en hållbar stadsutveckling med såväl bostäder som lokala verksamheter och service i ett mycket stationsnära läge samt att skapa möjlighet till en utveckling av en ny integrerad stadsdel med goda kommunikationer inom centrala Åkersberga samt med Stockholm och övriga delar av regionen.

Här skapas utrymme för bostäder, offentlig service och centrumverksamheter, med en sammanhängande struktur av gatunät, parkstråk, parker, mötesplatser och målpunkter. Dels i läge nära vatten och rekreation och dels inramat av stadsdelens varierade bebyggelse.

Inom detaljplanen planeras för såväl flerbostadshus som rad- och kedjehus och fristående villor. Utöver bostäder planeras för en förskola i området och lokaler för verksamheter möjliggörs i bottenplan på vissa bostadshus.

Byggstart 2025

Byggstart av vägar kommer att ske i början av 2025. Under 2024 pågår arbeten med att ta fram ritningar och göra nödvändiga undersökningar. Utbyggnaden av såväl vägar och parker som bostäder kommer att ske etappvis och beräknas vara klart 2029.

Vandra runt i området i 3D

Upplev nya Hagby äng och kulle i ett möjligt gestalningsförslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I arbetet med framtagandet av granskningsförslaget för Hagby äng och kulle etapp 1 har även en 3D-modell arbetats fram. Modellen visar ett förslag på bebyggelse utifrån vad plankartan möjliggör. Bebyggelsen kan ändras i utformning. Syftet med 3D-modellen är att man ska få en känsla för bebyggelsens skala i relation till sin omgivning. Modellen visar inte gestaltning i form av färgsättning av bebyggelsen, fönstersättning, gestaltning av allmän plats och kvartersmark.

Ett flygfoto över området med en inringad cirkel precis kring byggområdets yta.

Ett flygfoto över området och det nya området Hagby äng och kulle utritat i vitt.

Detaljplanen för Hagby äng och kulle, etapp 1

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta förslag till detaljplan för Hagby äng och kulle (del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl.). Planområdet är beläget vid Svinningevägen mellan Hagbyhöjden och Husbykullen och är cirka 18 hektar stort.

Detaljplanen utgör en första etapp av utbyggnadsområdet för utvecklingen av hela området kring Åkers Runö station.

Efter samråd delades detaljplanen upp i två etapper, Hagby äng och kulle etapp 1 och 2.

Detaljplanen för Hagby äng och kulle etapp 1, del av Hagby 1:5 m.fl. fick den 2 mars 2023 laga kraft.

En karta över området med en inringad cirkel precis kring byggområdets yta.

En karta över området och det nya området Hagby äng och kulle inringat.

Tidigare beslut

Detaljplanen för Hagby äng och kulle etapp 1, del av Hagby 1:5 m.fl. antogs av Kommunfullmäktige den 12 december 2022. Länsstyrelsen valde i delbeslut 28 december 2022 att pröva antagandebeslutet. Länsstyrelsen meddelade i beslut 2 mars 2023 att inte överpröva detaljplanen.

Planförslaget var utställt för granskning under tiden 10 november – 8 december 2021, i entrén i Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga. Handlingarna fanns även tillgängliga på kommunens webbplats.

Planförslaget var på samråd under tiden 19 oktober – 19 november 2018 på Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga. Handlingarna fanns även utställda på Information Österåker i Åkersberga centrum samt på kommunens webbplats.

Ett samrådsmöte hölls den 6 november 2018 på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset i Åkersberga.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.