Vanliga frågor om sandsopning, sandning och snöröjning

Karta som visar vägar som kommunen snöröjer och sandar

Fastighetsägaransvar

Det är olika från kommun till kommun vilket ansvar fastighetsägaren har för gångbanan utanför sin fastighet. I Österåkers kommun har fastighetsägare på en kommunal väg där gångbanan är för smal för att snöröjas, ingen skyldighet att själv snöröja eller sanda den. Den kan behöva användas som ett snöupplag för snö från gatan i vissa fall. Din tomt däremot har du som villaägare alltid ansvar för!

Du är även själv skyldig att:

  • skotta så att brevbäraren kan nå brevlådan från sitt fordon, läs mer om det hos PostNord. Det är även lämpligt att ställa sina sopkärl så att sophämtningen kommer åt vid hämtning, läs mer om det hos Roslagsvatten.
  • inte skotta ut snö från din egen tomt eller den oplogade gångbanan på gatan.
  • att parkera ditt fordon enligt gällande parkeringsregler så att snöröjningsfordon kan komma fram och kan snöröja hela ytorna.
  • ansa buskar och häckar så att de inte växer ut över fastighetsgränsen
  • grenar som hänger ut över gatan eller gångbana på en höjd lägre än 4,5 meter är ett hinder för snöröjningsfordonen. Tänk på att snön tynger ned grenar så kapa gärna på lite högre höjd.
  •  

Sandning, halkbekämpning

På den här sidan kan du säkert hitta svar på just din fråga om varför det inte har blivit sandat som du tycker. Hittar du inget svar som stämmer överens med din fråga, så kontrollerar du om det är kommunens väg.

I "Österåkerskartan- Boende och miljö" kan du välja lager för att se de vägar kommunen sandar.
Karta som visar vägar som kommunen snöröjer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är vägen kommunal så kan du gå vidare till felanmälan. Beskriv ditt ärende och peka ut på kartan vart det gäller. Ärendet går vidare direkt till entreprenören så att de kan se vad som behövs åtgärdas.


Finns det sandlådor där jag kan hämta sand?

Nej, kommunen tillhandahåller inte sand till fastighetsägare.

Det ser inte ut som att det har sandats som det ska på gång- och cykelvägen?

​Hjälp oss gärna att felanmäla via formuläret, om du upptäcker att någon sträcka som borde ha sandats har glömts bort.

 

Sandsopning

Senast 1 maj – om väderleken tillåter

Vi påbörjar sandsopningen så snart det går efter att snösmältningen är klar och temperaturen tillåter. Målet är att sandupptagningen ska vara klar på alla kommunala vägar senast den 1 maj. 

Andra tider kan gälla i områden eller på vägar som sköts av vägföreningar eller samfälligheter.

Det är inte sopat på min gata trots att det är den 1 maj?

Österåkers kommun ansvarar för de kommunala vägarna, torgen och gång- och cykelvägarna. Vägar och områden som ligger inom samfälligheter och vägföreningar sköts av föreningarna själva. Vid skolor med omkringliggande gator och gångvägar, är det oftast Armada som har ansvaret.

Bor du utmed en gata som kommunen ansvarar för och som inte är färdigsopad den 1 maj? Välkommen att felanmäla detta i vår e-tjänst och app Felanmälan.

Här kan du se om det är kommunen som ansvarar för sandsopningen på just din gata. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jag anser att 1 maj är för sent som sista datum!

Med jämna mellanrum så kommer det vintrar som håller i sig länge. Ibland kommer snön tillbaka just när vi tror att våren har anlänt. Därför behövs ibland lite extra tid för att hinna sopa vägarna. Men oftast är vi klara med sandsopningen tidigare.

Vi börjar sopa så snart väderleken är stabil och det är nära plusgrader dygnet runt.

Så länge det är minusgrader på nätterna kan fukt och nederbörd frysa på och ge halka under natten och morgonen. Det gör att det kan vara farligt att ta bort gruset för tidigt.

Vi börjar med de mest centrala delarna av Åkersberga och alla gång- och cykelbanor. Därefter sopar vi lokalgator och avslutningsvis huvudgator och bussgator.

Österåkers kommun ansvarar för de kommunala vägarna, torgen och gång- och cykelvägarna. Vägar och områden som ligger inom samfälligheter och vägföreningar sköts av föreningarna själva. Vid skolor med omkringliggande gator och gångvägar, är det oftast Armada som har ansvaret.

I Österåkerskartan ser du om det är kommunen som ansvarar för att sopa just din gata! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sandsopningen görs i flera steg.

Först ska all sand som har legat i snövallarna längs med gång- och cykelvägar eller grönytor blåsas eller sopas ut i vägen för att kunna sopas upp.

Själva sandsopningen genomförs därefter i två omgångar. I första steget görs en grovsopning och sedan en finsopning.

Dessa moment utför vi längs med alla kommunala gång-, cykel- och körvägar, vilket gör att det tar tid.

Bor du utmed en gata som kommunen ansvarar för och som inte är färdigsopad den 1 maj? Välkommen att felanmäla detta i vår e-tjänst och app Felanmälan.

Österåkers kommun ansvarar för de kommunala vägarna, torgen och gång- och cykelvägarna. Vägar och områden som ligger inom samfälligheter och vägföreningar sköts av föreningarna själva.

Vid skolor med omkringliggande gator och gångvägar, är det oftast Armada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som har ansvaret.

Här kan du se om det är kommunen som ansvarar för sandsopningen på just din gata. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Servicegata, eller så kallad städgata

Underhåll av vägen

Kommunens vägar ska kunna skötas och underhållas. Det gäller oavsett tid och dag, och i olika typer av ärenden. Kommunen sköter förutom snöröjning även underhåll av beläggning, skyltar och belysning. För vissa typer av åtgärder behövs att vägen är tömd på fordon för att åtgärder ska kunna ske så enkelt och riskfritt som möjligt.

Snöröjning, halkbekämpning och sandsopning

​Snöröjning och sandsopning sker alla dagar när behov finns och inte enbart under de dagar när det är parkeringsförbud. Ibland krävs det fler insatser på en gata för att tömma den på snö eller sand. På smala gator där många parkerar är det viktigt att en dag under veckan ha åtkomst till hela gatans bredd för att kunna åtgärda det som inte kan åtgärdas de dagar som det står parkerade bilar där. Detta görs för att kunna ge området bättre framkomlighet och service

Snöröjning

På den här sidan kan du säkert hitta svar på just din fråga om varför det inte har blivit plogat som du tycker. Hittar du inget svar som stämmer överens med din fråga, så kontrollerar du om det är kommunens väg.

I "Österåkerskartan- Boende och miljö" kan du välja lager för att se de vägar kommunen snöröjer.
Karta som visar vägar som kommunen snöröjer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är vägen kommunal så kan du gå vidare till felanmälan. Beskriv ditt ärende och peka ut på kartan vart det gäller. Ärendet går vidare direkt till entreprenören så att de kan se vad som behövs åtgärdas.


Vårt främsta mål är att hålla vägar samt gång- och cykelbanor fria från snö och halka. Vid snöröjning bildas ofta en plogvall vid fastigheternas infarter. Som fastighetsägare ansvarar du själv för att snöröja din infart och ta bort plogvallar som uppkommit i samband med plogning. Det är inte tillåtet att skotta ut snön på körbanan igen även om den kommer från plogbilen.

Kommunen har tyvärr inte den möjligheten. Fråga istället andra lokala företag.

Hur prioriteras snöröjningen?

Centrum, alla bussgator samt gång- och cykelvägar har högsta prioritet, därefter kommer alla lokalgator. Kommunens vägnät är indelat i olika områden, där respektive maskin har sitt eget. Ibland är det flera maskiner inom samma område.

Varför har inte vår gata blivit plogad ännu, fast gatan bredvid har det?

Det kan vara så att du bor på en gata som gränsar till en annan vägförening eller samfällighet, där de har en annan entreprenör som snöröjer gatan. Varje entreprenör har sina områden att snöröja, och det sammanfaller inte alltid i tid.

Jag ser flera plogbilar som åker runt utan att ploga?

​Det finns ett flertal aktörer i kommunen som arbetar med snöröjning. De har sina egna områden att sköta, och plogar där deras avtal tillåter dem att ploga.

Vid kraftigt snöfall så görs alla vägar, gång- och cykelvägar i första hand framkomliga. Därefter åker de ett varv till och "finröjer". Högar som är placerade så att de utgör trafikfara, ska köras bort eller toppas av snarast möjligt. På platser där snön inte utgör något hinder, får den ligga kvar.

Entreprenörens uppdrag

Entreprenören har ett uppdrag att snöröja när det kommit snö oavsett tid på dygnet. Det tar ca 6-8 timmar att snöröja hela kommunen. Vi eftersträvar att det ska vara snöröjt och klart senast kl.05.30 alla dagar för att framkomligheten ska vara så bra som möjligt när många ska bege sig till skola och arbete med mera.Snöröjningen blir också effektivare och säkrare nattetid då det inte är någon annan trafik och det gör att morgontrafiken flyter på bättre.

Varför måste ni snöröja på nätterna vid skolor och förskolor?

Det är Armada som snöröjer inom dessa områden, och det utförs på natten för att prioritera säkerheten för våra barn och personalen som arbetar där. Området ska vara plogat och klart innan skolans aktiviteter drar igång

Är det någon skillnad i prioritering när det är extremt väder?

Vid gul eller orange varning, det vill säga det som kallas extremväder, kan inte alltid prioriteringsordningen hållas. Då är det viktigt att hålla bussgator och huvudleder så körbara som möjligt. Det kan ta längre tid innan gång- och cykelvägar samt lokalgator har blivit snöröjda, än vad som gäller vid ett mer normalt snöfall.

Vad betyder egentligen orange varning?

Informationen hämtad från SMHI om Orange varning:

Allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten

Väderutveckling som kan medföra allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten samt allvarliga skador på egendom och miljö. Störningar i samhällsfunktioner är förväntade. Lokala variationer kan förekomma, därför kan särskilt utsatta miljöer, personer och enskilda fastigheter drabbas av mycket allvarliga skador. Enskilda personer eller grupper som är särskilt känsliga kan också drabbas mycket allvarligt

Lämna aldrig en felanmälan för direkt akut fara via e-post, felanmälanformulär eller telefonsvarare. Det är viktigt med en personlig kontakt som kan ta hand om och åtgärda felet direkt.
Kontakta Bogfelts Installation & Entreprenad AB: 08-732 57 13

Lämna aldrig en felanmälan för direkt akut fara via e-post, felanmälanformulär eller telefonsvarare. Det är viktigt med en personlig kontakt som kan ta hand om och åtgärda felet direkt. Är ett brunnslock ur sitt normala läge, kontaktar du Roslagsvatten: Kontorstid: 08-540 835 40, Journummer övrig tid: 08-768 03 14

Viktigt att tänka på är att snö från den egna fastigheten inte får skottas ut på gatan eller på gångbanan. Utskottade snömassor blir till modd, och när det kommer nysnö blir situationen ohållbar med trafikfara och dålig framkomlighet.

Underlätta snöröjningen, behåll snön på din egen fastighet oavsett om gatan blivit plogad eller ej.

De maskiner vi använder har en plog med så kallat flytläge, det vill säga den använder plogens egen tyngd och "flyter" på snön. När snön är hårt packad blir det svårt att komma ner på "bar mark". Det blir ofta en snöyta kvar som snabbt blir moddig när bilar eller gående passerat, och den måste oftast köras ett par gånger för att bli bra

Varför har ni inte tryck på plogen så att den kommer ner ordentligt?

Av säkerhetsskäl används flytläge och inte tryck på plogbladet. Skulle det komma exempelvis en kantsten i vägen för plogen, så motsvarar den en allvarlig krock för föraren.

Varför är inte gångbanan/trottoaren utanför mitt hus plogad?

En gångbana längs en lokalgata som är smalare än 1,2 meter eller en gångbana längs en kommunal huvudväg smalare än 1 meters bredd snöröjs inte och kan även komma att användas som ett upplag för snö som kommer från gatan om det behövs. En annan förklaringa kan även vara att sopkärl eller parkerade bilar har stått i vägen för plogbilen och att det inte har varit möjligt att komma åt att snöröja.

Vilka gångbanor/trottoarer snöröjs?

  • Gångbanor utmed kommunala huvudvägar med över 1,0 meters bredd ska snöröjas och halkbekämpas.
  • Gångbanor utmed kommunala lokalgator med över 1,2 meters bredd ska snöröjas och halkbekämpas.

Måste jag skotta gångbanan/trottoaren utanför min fastighet?

Nej, i Österåkers kommun har fastighetsägare på en kommunal väg, ingen skyldighet att själv snöröja eller sanda den.

Varför snöröjer ni inte de smala gångbanorna/trottoarerna?

För att undvika att det blir skador på till exempel buskar, häckar och trädgårdsmurar vid snöröjningstillfället.

Stickprov och felanmälan

Vi gör stickprov, men kan omöjligt kontrollera alla vägar dagligen. Vid normala snöfall där du upplever att den kommunala gatan inte har plogats och sandats som den ska, vill vi gärna att du gör en felanmälan.
Vid kraftiga snöfall gör vi fler ronderingar och har en kontinuerlig kontakt med snöröjningsentreprenören. För att underlätta vårt arbete att fokusera på snöröjningen, ber vi er då att enbart kontakta oss vid snöhinder eller halka som medför risker för liv och hälsa.

Snö från egna fastigheten får inte skottas ut på gatan

Viktigt att tänka på är att snö från den egna fastigheten inte får skottas ut på gatan. Det inte bara försvårar för snöröjningen, utan kan även ställa till problem för grannar som ska köra igenom till sin egen uppfart. När plogen sen kommer så kan grannen också få en större snövall att skotta vid sin infart. Prata med din granne, hänvisa dom gärna att läsa informationen som finns på våra sidor. Den snö som finns på respektive fastighet, får inte skottas ut på allmänna ytor. Var och en håller sin egen snö inom den egna fastighetsgränsen.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.