Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

22 maj klockan 15.00

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2017-05-22.pdf 171.1 kB 2017-05-18 13.33
3. Protokollsutdrag - Utökning av verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten inom och i anslutning till.pdf 50.9 kB 2017-05-18 13.31
3. Tjut - Utökning av verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten inom och i anslutning till detaljplan ”Fredsborg” och ”Hults Båtsmanstorp m.fl.” i Österåkers kommun.pdf 79.1 kB 2017-05-18 13.31
3. Bilaga 1. Styrelsemötesprotokoll, styrelsemöte Österåkersvatten AB, sammanträdesdatum 2017-03-30..pdf 778.5 kB 2017-05-18 13.31
4. Protokollsutdrag - Österåkers kommuns avfallsföreskrifter 2017.pdf 44.9 kB 2017-05-18 13.31
4. Tjut - Avfallsföreskrifter 2017.pdf 87 kB 2017-05-18 13.31
4. Bilaga 1. Hemställan KF Österåker Avfallsföreskrifter 2017.pdf 554.5 kB 2017-05-18 13.31
4. Bilaga 2. Förslag Avfallsföreskrifter Österåkers kommun inklusive bilagor.pdf 2 MB 2017-05-18 13.31
4. Bilaga 3. Sammanställning synpunkter och åtgärder.pdf 852.2 kB 2017-05-18 13.31
5. Bilaga - Preliminär avgränsning av programområdet.pdf 513 kB 2017-05-18 13.31
5. Protokollsutdrag - Uppdrag detaljplaneprogram för Täljö – Gottsunda.pdf 73.6 kB 2017-05-18 13.31
5. Tjut - Uppdrag detaljplaneprogram för Täljö - Gottsunda.pdf 95.6 kB 2017-05-18 13.31
6. Protokollsutdrag - Mark- och genomförandeavtal för Höjdvägen.pdf 65.3 kB 2017-05-18 13.31
6. Tjut - Mark- och genomförandeavtal för Höjdvägen.pdf 99.1 kB 2017-05-18 13.31
6. Försättsblad mark- och genomförandeavtal Höjdvägen.pdf 18.9 kB 2017-05-18 13.31
6. Rev. Mark- och genomförandeavtal Höjdvägen antagande (Rev 2017-05-09).pdf 107.3 kB 2017-05-18 13.31
6. Mark- och genomförandeavtal Höjdvägen antagande.pdf 106.9 kB 2017-05-18 13.31
6. Bilaga 1.1 Markoptionsavtal.pdf 338.9 kB 2017-05-18 13.31
6. Bilaga 1.2 Planeringsavtal.pdf 337.7 kB 2017-05-18 13.31
6. Bilaga 1.3 Föravtal.pdf 102.9 kB 2017-05-18 13.31
6. Bilaga 3 Exploateringsområdet.pdf 448.5 kB 2017-05-18 13.31
6. Rev. Bilaga 5, Köpekontrakt del av Berga 11_1 (Rev 2017-05-09).pdf 376.6 kB 2017-05-18 13.31
6. Bilaga 5, Köpekontrakt del av Berga 11_1.pdf 367.2 kB 2017-05-18 13.31
6. Bilaga 9a, VA-illustration karta 1.pdf 405.3 kB 2017-05-18 13.31
6. Bilaga 9b, VA-illustration karta 2.pdf 417.6 kB 2017-05-18 13.31
6. Bilaga 10, Tidsersättning.pdf 59.3 kB 2017-05-18 13.31
7. Protokollsutdrag - Antagande av detaljplan för Höjdvägen.pdf 55.1 kB 2017-05-18 13.31
7. Tjut - Antagande av detaljplan för Höjdvägen.pdf 136.4 kB 2017-05-18 13.31
7. Bilaga 1. Antagandehandling - Höjdvägen.pdf 1.2 MB 2017-05-18 13.31
7. Bilaga 1B. Plankarta A3 - Höjdvägen.pdf 701.8 kB 2017-05-18 13.31
7. Bilaga 2. Samrådsredogörelse - Höjdvägen.pdf 127.9 kB 2017-05-18 13.31
7. Bilaga 3. Granskningsutlåtande - Höjdvägen.pdf 122.5 kB 2017-05-18 13.31
8. Protokollsutdrag - Godkännande av exploateringsavtal för Mellansjö 3-4 m.fl..pdf 77.6 kB 2017-05-18 13.31
8. Tjut - Godkännande av exploateringsavtal för Mellansjö 3 4 m.fl..pdf 89.9 kB 2017-05-18 13.31
9. Bilaga 1-3. Samlingsfil - Antagande av detaljplan för Del av Mellansjö (3 4 m.fl.).pdf 3.9 MB 2017-05-18 13.31
8. Bilaga B. Planeringsavtal.pdf 298.1 kB 2017-05-18 13.31
8. Bilaga C. Exploateringsområdet.pdf 385.6 kB 2017-05-18 13.31
8. Bilaga. Exploateringsavtal Mellansjö 3_4 mfl.pdf 107.8 kB 2017-05-18 13.31
9. Protokollsutdrag - Antagande av detaljplan för Del av Mellansjö (3-4 m.fl.).pdf 70.2 kB 2017-05-18 13.31
9. Tjut - Antagande av detaljplan för Del av Mellansjö (3 4 m.fl.).pdf 131.2 kB 2017-05-18 13.31
9. Illustrationskarta A3.pdf 722.7 kB 2017-05-18 13.31
9. Plankarta A3.pdf 866 kB 2017-05-18 13.31
10. Protokollsutdrag - Antagande av detaljplan för Åkersberga station.pdf 60.3 kB 2017-05-18 13.31
10. Tjut - Antagande av detaljplan för Åkersberga station.pdf 96.7 kB 2017-05-18 13.31
10. Bilaga 1. Samlingsfil.pdf 3.4 MB 2017-05-18 13.31
10. Bilaga 2. Miljökonsekvensbeskrivning och särskild sammanställning.pdf 4.2 MB 2017-05-18 13.31
10. Bilaga 3. Samrådsredogörelse.pdf 147.5 kB 2017-05-18 13.31
10. Bilaga 4. Granskningsutlåtande.pdf 123.8 kB 2017-05-18 13.31
10. Plankarta och illustration A3.pdf 888.9 kB 2017-05-18 13.31
11. Protokollsutdrag - Antagande av detaljplan för Båthamnsvägens ersättning.pdf 56.1 kB 2017-05-18 13.33
11. Tjut - Antagande av detaljplan för Båthamnsvägens ersättning.pdf 96.1 kB 2017-05-18 13.33
11. Rev. Bilaga 1. Samlingsfil.pdf 3.5 MB 2017-05-18 13.33
11. Bilaga 1. Samlingsfil.pdf 3.4 MB 2017-05-18 13.33
11. Bilaga 2. Miljökonsekvensbeskrivning och särskild sammanställning.pdf 4.2 MB 2017-05-18 13.33
11. Bilaga 3. Samrådsredogörelse.pdf 155.7 kB 2017-05-18 13.33
11. Bilaga 4. Granskningsutlåtande.pdf 132.1 kB 2017-05-18 13.33
11. Plankarta och illustration A3.pdf 847.6 kB 2017-05-18 13.33
12. Tjut - Försäljning av Husby 4-36 och del av Husby 4-15.pdf 339.4 kB 2017-05-18 13.33
13. Protokollsutdrag - Tomträttsupplåtelse Hacksta 1-72.pdf 62.5 kB 2017-05-18 13.33
13. Tjut - Tomträttsupplåtelse Hacksta 1-72.pdf 69.8 kB 2017-05-18 13.33
13. Bilaga 2. Tomträttsavtal Hacksta 1-72.pdf 810 kB 2017-05-18 13.33
14. Protokollsutdrag - Tomträttsupplåtelse Berga 6-682.pdf 63.6 kB 2017-05-18 13.33
14. Tjut - Tomträttsupplåtelse Berga 6-682.pdf 73.8 kB 2017-05-18 13.33
14. Bilaga 2. Tomträttsavtal Berga 6-682.pdf 320.7 kB 2017-05-18 13.33
15. Protokollsutdrag - Försäljning del av Berga 6-683.pdf 69.2 kB 2017-05-18 13.33
15. Rev tjut - Försäljning del av Berga 6-683.pdf 90.5 kB 2017-05-18 13.33
15. Tjut - Försäljning del av Berga 6-683.pdf 73.5 kB 2017-05-18 13.33
15. Bilaga 2. Köpekontrakt Del av Berga 6-683.pdf 317.7 kB 2017-05-18 13.33
15. Bilaga 3. Kartskiss preliminär fastighetsgräns.pdf 523.8 kB 2017-05-18 13.33
16. Bilaga 2. Avsiktsförklaring Tomträtt del av Berga 6-683.pdf 236.2 kB 2017-05-18 13.33
16. Bilaga 3. Kartskiss del av Berga 6-683.pdf 523 kB 2017-05-18 13.33
16. Protokollsutdrag - Avsiktsförklaring del av Berga 6-683.pdf 70.1 kB 2017-05-18 13.33
16. Tjut - Avsiktsförklaring del av Berga 6-683.pdf 81.4 kB 2017-05-18 13.33
17. Protokollsutdrag - Klimatanpassningsplan för Österåkers kommun.pdf 60.9 kB 2017-05-18 13.33
17. Tjut - Klimatanpassningsplan för Österåkers kommun.pdf 81.8 kB 2017-05-18 13.33
17. Bilaga 1.Klimat- och sårbarhetsanalys 2016.pdf 13.7 MB 2017-05-18 13.33
18. Protokollsutdrag - Redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag till Byggnadsnämnden angående skolskjutsar.pdf 46.2 kB 2017-05-18 13.33
18. Tjut - Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige till Byggnadsnämnden angående Riktlinjer för skolskjuts i Österåkers kommun inkl. bilagor.pdf 2.2 MB 2017-05-18 13.33
19. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 3-2016 från Jörgen Palmberg (S) – Skolskjuts för barn med särskilda behov.pdf 53.5 kB 2017-05-18 13.33
19. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 3-2016 från Jörgen Palmberg (S) – Skolskjuts för barn med särskilda behov.pdf 55.1 kB 2017-05-18 13.33
19. Tjut - Svar på motion nr 3-2016 från Jörgen Palmberg (S) – Skolskjuts för barn med särskilda behov.pdf 433.5 kB 2017-05-18 13.33
20. Protokollsutdrag - Svar på remiss SL 2016-0770 – inför trafikförändringar i SL-trafiken 2017-2018 (T18).pdf 62.1 kB 2017-05-18 13.35
20. Tjut - Svar på remiss – SL 2016-0770 – inför trafikförändringar i SL-trafiken 2017 2018 (T18).pdf 118.1 kB 2017-05-18 13.35
20. Bilaga 1. Remiss SLL - Trafikförvaltningen.pdf 6.2 MB 2017-05-18 13.35
20. Bilaga 2. Remissvar - Österåkers kommun inför trafikförändringar i SL-trafiken 2017 18 (T 18).pdf 305.3 kB 2017-05-18 13.35
22. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 22-2016 från Andreas Lennkvist (V) – Angående serveringstider.pdf 44.5 kB 2017-05-18 13.35
22. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 22-2016 från Andreas Lennkvist (V) – Motion angående serveringstider.pdf 66.5 kB 2017-05-18 13.35
22. Tjut - Svar på motion nr 22-2016 från Andreas Lennkvist (V) – Motion angående serveringstider.pdf 1.2 MB 2017-05-18 13.35
23. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 27-2016 från Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina Embäck (S) - Badbuss till friluftsbadet Garnsviken.pdf 68.8 kB 2017-05-18 13.35
23. Tjut - Svar på motion nr 27-2016 från Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina Embäck (S) – Badbuss till friluftsbadet Garnsviken.pdf 124.2 kB 2017-05-18 13.35
23. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 27-2016 från Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina Embäck (S) – Badbuss till friluftsbadet Garnsviken.pdf 311.1 kB 2017-05-18 13.35
23. Bilaga. Motion - Badbuss till friluftsbadet Garnsviken.pdf 60 kB 2017-05-18 13.35
24. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 29-2016 från Peter Wihlner (SD) - Anslutning av befintlig cykelväg till Brännbacken.pdf 75.5 kB 2017-05-18 13.35
24. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 29-2016 från Peter Wihlner (SD) – Anslutning av befintlig cykelväg till Brännbacken.pdf 276.1 kB 2017-05-18 13.35
24. Tjut - Svar på motion nr 29 2016 från Peter Wihlner (SD) – Anslutning av befintlig cykelväg till Brännbacken.pdf 74.9 kB 2017-05-18 13.35
24. Bilaga. Motion - Anslutning av befintlig cykelväg till Brännbacken.pdf 61.1 kB 2017-05-18 13.35
25. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag 7-2017 – Fartbegränsning i barntätt område Sjökarbyvägen.pdf 68.1 kB 2017-05-18 13.35
25.Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 7-2017 - Fartbegränsning i barntätt område på Sjökarbyvägen.pdf 75.2 kB 2017-05-18 13.35
25. Tjut - Svar på medborgarförslag 7 2017 – Fartbegränsning i barntätt område Sjökarbyvägen.pdf 129.6 kB 2017-05-18 13.35
25. Bilaga 1. Fartbegränsning i barntätt område Sjökarbyvägen.pdf 90.5 kB 2017-05-18 13.35
25. Bilaga 2. Karta.pdf 164.9 kB 2017-05-18 13.35
25. Bilaga 3. Protokollsutdrag BN-sammanträde 2017-04-25, § 4 7.pdf 218.9 kB 2017-05-18 13.35
26. Protokollsutdrag - Avtal med Sverigeförhandlingen gällande medfinansiering av Roslagsbanans förlängning till T-centralen via Odenplan.pdf 81.8 kB 2017-05-18 13.35
26. Rev. tjut - Avtal med Sverigeförhandlingen gällande medfinansiering av Roslagsbanans förlängning till T-centralen via Odenplan.pdf 95.5 kB 2017-05-18 13.35
26. Tjut - Avtal med Sverigeförhandlingen gällande medfinansiering av Roslagsbanans förlängning till T-centralen via Odenplan.pdf 147.9 kB 2017-05-18 13.35
26. Bilaga. Avtal Sverigeförhandlingen.pdf 2.6 MB 2017-05-18 13.35
27. Protokollsutdrag - Ekonomisk uppföljning för Kommunstyrelsen per april 2017.pdf 44 kB 2017-05-18 13.35
27. Tjut - Ekonomisk uppföljning för Kommunstyrelsen per april 2017.pdf 604.7 kB 2017-05-18 13.35
28. Protokollsutdrag - Ekonomisk uppföljning för Kommunfullmäktige m.m. per april 2017.pdf 44.9 kB 2017-05-18 13.35
28. Tjut - Ekonomisk uppföljning för Kommunfullmäktige m.m. per april 2017.pdf 148.9 kB 2017-05-18 13.35
29. Protokollsutdrag - Ekonomisk uppföljning för Österåkers kommun per april 2017.pdf 44.4 kB 2017-05-18 13.35
29. Tjut - Ekonomisk uppföljning för Österåkers kommun per april 2017.pdf 1.3 MB 2017-05-18 13.35
30. Protokollsutdrag - Årsredovisningar samt revisionsberättelser avseende av Österåkers kommun förvaltade stiftelser samt beslut om att avveckla vissa mindre stiftelser.pdf 49.5 kB 2017-05-18 13.36
30. Tjut - Årsredovisningar samt revisionsberättelser avseende av Österåkers kommun förvaltade stiftelser samt beslut om att avveckla vissa mindre stiftelser.pdf 135.2 kB 2017-05-18 13.36
30. Bilaga 1. Årsredovisning och Revisionsberättelse 2016 för Sociala samfonden.pdf 340.3 kB 2017-05-18 13.36
30. Bilaga 2. Årsredovisning och Revisionsberättelse 2016 för Alma Karlssons fond.pdf 346.4 kB 2017-05-18 13.36
30. Bilaga 3. Årsredovisning och Revisionsberättelse 2016 för Stiftelsen Syskonen August och Viktora Johanssons fond.pdf 464.9 kB 2017-05-18 13.36
30. Bilaga 4. Årsredovisning och Revisionsberättelse 2016 för Österåkers skolors samfond.pdf 340.1 kB 2017-05-18 13.36
30. Bilaga 5. Årsredovisning och Revisionsberättelse 2016 för Ljusterö skolors samfond.pdf 351.8 kB 2017-05-18 13.36
30. Bilaga 6. Årsredovisning och Revisionsberättelse 2016 för Östra Ryds magasinfond.pdf 345.2 kB 2017-05-18 13.36
30. Bilaga 7. Förvaltade stiftelsers egna kapital och möjlighet till utdelning.pdf 97.2 kB 2017-05-18 13.36
32. Protokollsutdrag - Extra lokalbidrag till föräldrakooperativet Vildvittran.pdf 44.9 kB 2017-05-18 13.36
32. Tjut - Extra lokalbidrag till föräldrakooperativet Vildvittran.pdf 288.9 kB 2017-05-18 13.36
33. Protokollsutdrag - Extra lokalbidrag till Kunskap i Österåker AB, Fredsborg förskola.pdf 45.6 kB 2017-05-18 13.36
33. Tjut - Extra lokalbidrag till Kunskap i Österåker AB, Fredsborg förskola.pdf 302.6 kB 2017-05-18 13.36
34. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 26-2015 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Francisco Contreras (V) – Barnbokslut i Österåkers kommun.pdf 71.5 kB 2017-05-18 13.36
34. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 26-2015 från Andreas Lenn kvist Manriquez (V) och Francisco Contreras (V) - Barnbokslut i Österåkers kommun.pdf 236.9 kB 2017-05-18 13.36
34. Tjut - Svar på motion nr 26-2015 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Francisco Contreras (V) – Barnbokslut i Österåkers kommun inkl. bilagor.pdf 532.9 kB 2017-05-18 13.36
35. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 7-2016 från Peter Wihlner (SD) – Inför mångkulturellt bokslut.pdf 71.3 kB 2017-05-18 13.36
35. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 7-2016 från Peter Wihlner (SD) - Inför mångkulturellt bokslut.pdf 267.8 kB 2017-05-18 13.36
35. Tjut - Svar på motion nr 7-2016 från Peter Wihlner (SD) – Inför mångkulturellt bokslut inkl. bilagor.pdf 245.3 kB 2017-05-18 13.36
36. Protokollsutdrag - Direktiv och anvisningar för budget 2018 och plan 2019-2020.pdf 43.9 kB 2017-05-18 13.36
36. Tjut - Direktiv och anvisningar för budget 2018 och plan 2019-2020.pdf 1.6 MB 2017-05-18 13.36
37. Protokollsutdrag - Rapportering av flyktingverksamhet per april månad.pdf 43.5 kB 2017-05-18 13.36
37. Tjut - Rapportering av flyktingverksamhet per april månad.pdf 735.7 kB 2017-05-18 13.36
38. Protokollsutdrag - Redovisning av uppdrag från motion nr 31-2012 – Mål, plan och riktlinjer för barngrupper i förskolan.pdf 58.6 kB 2017-05-18 13.36
38. Tjut - Redovisning av uppdrag från motion nr 31-2012 – Mål, plan och riktlinjer för barngrupper i förskolan inkl. bilagor.pdf 552.5 kB 2017-05-18 13.36
40. Protokollsutdrag - Rapport – Åtgärdsplan för integration 2016.pdf 42.7 kB 2017-05-18 13.36
40. Tjut - Rapport – Åtgärdsplan för integration 2016 inkl. bilagor.pdf 613.7 kB 2017-05-18 13.36
41. Protokollsutdrag - Kostnad för utökad social rondering under sommaren 2017.pdf 53.8 kB 2017-05-18 13.36
41. Tjut - Kostnad för utökad social rondering under sommaren 2017.pdf 142 kB 2017-05-18 13.36
42. Protokollsutdrag - Österåkers kommuns medverkan i ”Delegation för unga”.pdf 43.5 kB 2017-05-18 13.40
42. Tjut - Österåkers kommuns medverkan i ”Delegation för unga”.pdf 163.9 kB 2017-05-18 13.40
43. Protokollsutdrag - Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm, i mål nr 8558-17, angående laglighetsprövning enligt kommunallagen.pdf 52.1 kB 2017-05-18 13.36
43. Tjut - Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm, i mål nr 8558-17, angående laglighetsprövning enligt kommunallagen avseende beslut om nya ägardirektiv för Armadakoncernen.pdf 814.1 kB 2017-05-18 13.36
46. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 30-2016 från Fransisco Contreras (V) – motion om att divestera.pdf 77.9 kB 2017-05-18 13.36
46. Tjut - Svar på motion nr 30-2016 från Francisco Contreras (V) – Motion om att divestera.pdf 254.1 kB 2017-05-18 13.36
47. Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen.pdf 69.8 kB 2017-05-18 13.36
48. Redovisning av delegationsbeslut.pdf 58.7 kB 2017-05-18 13.36
Nytt ärende. Tjut - Riktlinjer för bidrag till föreningar och organisationer avseende miljöförbättrande åtgärder.pdf 152.4 kB 2017-05-19 12.37
Nytt ärende. Tjut - Riktlinjer för bidrag till föreningar och organisationer avseende tillgänglighetsanpassade åtgärder.pdf 149.6 kB 2017-05-19 12.37
Nytt ärende. Tjut - Ansökan tillgänglighetsbidrag - Ljusterö bygdegård.pdf 381.6 kB 2017-05-19 12.37
Protokoll KS 2017-05-22 - omedelbar justering.pdf 199 kB 2017-05-22 17.41
Protokoll KS 2017-05-22.pdf 3 MB 2017-05-30 15.06

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
måndag 22 maj 2017
Senast uppdaterad:
torsdag 8 december 2016