Österåkers kommuns logotype

Miljöfarlig verksamhet

En miljöfarlig verksamhet bedöms ha påverkan på miljön eller hälsan. Oftast handlar det om verksamheter som släpper ut något till luft eller vatten. Det kan också handla om annan påverkan på omgivningen som exempelvis vibrationer.

Om du planerar att starta en verksamhet och är osäker på om det är en miljöfarlig verksamhet kan du kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen på kommunen och fråga vad som gäller. I miljöbalken finns en utförlig definition av vad en miljöfarlig verksamhet är. Information finns även under fliken Boende och miljö.

Anmälan eller tillstånd

Beroende på vad verksamhet kan den vara anmälningspliktig eller tillståndspliktig. Den kan också klassas som en u-verksamhet vilket innebär att varken anmälan eller tillstånd krävs. För att veta i vilken kategori din verksamhet hamnar behöver du titta i miljöprövningsförordningen, se länk i högerkanten. Anmälningsärenden hanteras av kommunen och tillstånd av länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen.

Anmälningsförfarandet

Anmälan ska skickas till miljö- och hälsoskyddsavdelningen på kommunen. I handläggningen tar man hänsyn till den specifika verksamhetens miljö- och hälsopåverkan och skriver ett beslut med villkor som kan gälla exempelvis utsläppshalter, avfall eller kemikalieanvändning. Det är stor bredd i dessa verksamheter och varje ärende är unikt. I bedömningen behöver man se till de specifika omständigheter som råder i varje fall.

Vad kostar det

I kommunens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område framgår vad det kostar att anmäla en verksamhet samt kostnad för kommunens tillsyn. Här hittar du den gällande taxan.

Växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel fungerar genom att skada och påverka levande organismer. Därför kan de även innebära risker för andra organismer än de som du vill bekämpa. Innan kemiska bekämpnignsmedel används bör man överväga om det finns alternativa metoder. Det är bara tillåtet att använda växtskyddsmedel som är godkända av Kemikalieinspektionen.

För att få använda bekämpningsmedel yrkesmässigt behöver man ansöka om tillstånd eller göra en anmälan. Beroende på vilka områden som medlet ska användas inom gäller olika regler. I första hand bör alternativa metoder användas innan kemisk bekämpning tillämpas. Den anmälningspliktiga verksamheten får påbörjas tidigast fyra veckor efter det att anmälan har gjorts.

Om det finns särskilda skäl kan man ansöka om dispens från förbudet att använda kemiska växtskyddsmedel på vissa platser. Det kan till exempel vara vid problem med parkslide eller annan invasiv växt som kan skada byggnader eller rörledningar. Den kemiska bekämpningen ska utföras av yrkeskunnig person med bevis på godkänd utbildning och tillstånd för hantering av växtskyddsmedel. Yrkesutövaren ska också ha kunskap om den lagstiftning som gäller och ha rätt utrustning för applicering av växtskyddsmedel.

Anmälan, ansökan eller dispensen ska skickas in till Mijö- och hhälsoskyddsnämnden. Blankett för ansökan, anmälan eller dispens finns i kommunens E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om miljö- och hälsopåverkan från bekämpningsmedel finns på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om bekämpningsmedel och vilka växtskyddsmedel som är godkända finns på Kemikalieinspektionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Egenkontroll

Du som driver en miljöfarlig verksamhet behöver själv kontrollera din verksamhets miljöpåverkan. En väl fungerande egenkontroll kan förebygga risker med verksamheten och minska påverkan på miljön. Omfattningen på egenkontrollen beror på verksamhetens storlek och påverkan.

Verksamheten ska ha en tydlig fördelning av miljöansvaret, en dokumenterad driftkontroll, en förteckning över kemikalier och rutiner för att bedöma riskerna med verksamheten. Egenkontrollen granskas av miljö- och hälsoskyddsavdelningen vid inspektioner av verksamheten.

Oljeavskiljare

Verksamheter där det finns risk för utsläpp av mer än obetydliga mängder mineralolja, bensin eller andra explosionsfarliga ämnen till spill- eller dagvattennätet, måste ha en oljeavskiljare. Detta krav utgår från ABVA, Boverkets Byggregler och Miljöbalken.

  • Oljeavskiljaren ska utformas, dimensioneras och skötas enligt gällande standard SS-EN 858-1 och SS-EN 858-2
  • Oljehalten i utgående vatten från oljeavskiljaren får inte överstiga 5mg/l
  • För vissa verksamheter räcker inte en oljeavskiljare för att uppnå tillräcklig rening, till exempel för att uppnå Roslagsvattens riktlinjer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för rening av avloppsvatten från fordonstvättar.

Riktlinjer för avloppsvatten och avfall

Riktlinjer och information Länk till annan webbplats. om krav på rening av avloppsvatten från vissa verksamheter och avfallshantering har sammanställts och tagits fram av Roslagsvatten AB. Det gäller exempelvis avloppsvatten från tandvårdsmottagningar och industrier samt avfall från målare. Mer information och tips på miljöhänsyn för verksamhetsutövare har tagits fram av Käppalaförbundet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cistern

Om du ska installera eller skrota en cistern behöver du informera miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Mer information finns på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.