Om vår undervisning

Lärare och elever ligger på en matta och samtalar

Österåkers kommunala utbildning erbjuder ett stort utbud av utbildning och barnomsorg. Här bedriver alla kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium ett kvalitetsarbete för att varje elev ska kunna utvecklas på bästa sätt utifrån sina förutsättningar.

Varför välja kommunal utbildning?

Vi arbetar för att ditt barn ska få en trygg och sömlös väg i vårt utbildningssystem där lärandet och utvecklingen ska fortgå även vid övergångar mellan våra olika förskolor och skolor. Detta arbetar vi med genom ett tätt samarbete mellan alla oss som arbetar inom Österåkers kommunala utbildning.

Våra engagerade och kunniga medarbetare följer gemensamt fattade rutiner för hur vi på bästa sätt ska arbeta för att ditt barn ska trivas hos oss.

Vi välkomnar ditt barn i förskolan till en utbildning av hög kvalitet hela vägen till gymnasieexamen. Vi brinner för lärande och utveckling.

Det är viktigt för oss att barnen och eleverna lyckas!

Under rubrikerna kan du läsa mer om vad den kommunala utbildningen erbjuder.

 • Vi fokuserar på undervisning av hög kvalitet redan i förskolan. På så vis får barn och elever goda förutsättning till lärande och utveckling.
 • Hos oss får barn och elever tidigt lära sig läsa, skriva samt få grundläggande kunskaper i matematik.
 • För att snabbt identifiera de elever som behöver mer stöd eller de elever som är i behov av större utmaningar, kartlägger vi kontinuerligt var eleverna befinner sig i sin läs-, skriv-, och matematikutveckling. Våra erfarna och kunniga lärare har flera olika screeningverktyg till sin hjälp, däribland screeningverktyg med AI-teknik. Med resultaten som grund formar sedan lärare och undervisningsresurserna lektionerna utifrån elevernas behov.
 • Alla som arbetar hos oss deltar i olika utvecklingsforum där undervisningskvalitet är i fokus. Tillgängligt lärande, tillgängliga lärmiljöer, formativ och likvärdig bedömning och lektionsdesign är några exempel på pågående utvecklingssatsningar för att öka vår undervisningsskicklighet så att våra barn och elever ska kunna lära sig och utvecklas ännu mer.
 • Den kommunala utbildningens goda resultat kan du läsa mer om i jämförelsetjänsten Kolada. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Vi en hög andel legitimerade och behöriga lärare som tillsammans med övrig medarbetare arbetar målmedvetet för att barn och elever ska trivas och lyckas i sitt lärande och i sin utveckling.
 • Tillsammans arbetar vi från förskolans första dag till gymnasiets sista dag för att varje barn och elev ska nå så goda kunskapsresultat som möjligt.
 • Vi har engagerade och välutbildade rektorer, lärare och övriga medarbetare som kontinuerligt arbetar för att förbättra undervisningens kvalitet.

Vi erbjuder en utbildning av likvärdigt hög kvalitet och vårt mål är att alla barn och elever ska nå skolframgång. Våra enkäter visar att elever är trygga och trivs i skolan. Kunniga lärare och medarbetare bygger relationer, anpassar undervisningen utifrån elevernas behov och följer kontinuerligt upp elevernas lärande för att kunna sätta in rätt insats i rätt tid.

Vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande genom flera gemensamma utbildningsinsatser. Här är några exempel på gemensamma satsningar vi gör:

 • Flera av våra skolor arbetar enligt PAX som är ett arbetssätt för att främja tygghet och studiero genom att fokusera på de positiva som sker i våra undervisningssituationer. På PAX webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om PAX för studiero och trygghet i klassrumet.
 • Alla kommunala förskolor och skolor arbetar också med 10 goda vanor. Sveriges elit inom hjärnforskning har tagit fram 10 goda vanor som genomsyrar vårt sätt att arbeta tillsammans med barn och elever. Konceptet fokuserar på effektiv hjärnhälsa och används idag av företag och utbildning över hela Sverige. På Hjärnberikads webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om 10 goda vanor.
 • Våra eleverna i lågstadiets årskurs 3 får lära sig om sin hembygd historia och nutid genom ett samarbete med Österåkers hembygds- och fornminnesförening. Tillsammans med engagerade och pensionerade lärare får eleverna lära sig om exempelvis Åkers kanals viktiga roll i historien.
 • För att våra elever ska kunna lära sig och utvecklas i skolan utbildar vi alla våra elever i årskurs 8 i YAM, Youth Aware of Mental health vilket är ett program i samarbete med KI, Karolinska institutet, för skolelever som främjar diskussion och utvecklar färdigheter för att möta livets svårigheter och öka kunskap om psykisk hälsa. Programmet har visat sig vara effektivt i en studie bland drygt 11 000 skolelever i tio EU-länder. På Karolinska Institutets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om Youth Aware of Mental health - YAM

I kommunens jämförelsetjänst Hitta och jämför Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se resultaten från bland annat MMIS, Med målen i sikte, som är Österåkers kommuns kvalitetsundersökning.

För att vi som arbetar inom Österåkers kommunala utbildningen ska lyckas i vårt uppdrag behöver vi lyssna på våra barns och elevers tankar och planera vår undervisning utifrån det. Det viktigaste för oss är barns och elevers dagliga inflytande i det som sker på våra skolor.

Vi har dessutom flera samverkansforum exempelvis barnråd, elevråd, klassråd och matråd. Vi inhämtar också barns och elevers tankar och åsikter via årliga trivselenkäter och samtal.

Även vårdnadshavarnas tankar och förslag är mycket viktiga för oss och delaktighet sker genom bland annat föräldraråd och enkäter.

Dina synpunkter är viktiga för förbättring och utveckling av den kommunala utbildningsverksamheten. På sidan Synpunkter och klagomål kan du läsa mer om hur du lämnar in din synpunkt.

Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra vad vi gör, varför vi gör det och vad det leder till. Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att kunna främja alla barns och elevers utveckling och lärande.

Vi inom Österåkers kommunala utbildning har gjort flera gemensama och omfattande satsningar på kvalitet och likvärdighet. Vi har exempelvis deltagit i Samverkan för bästa skola och Fritidshemmets pedagogiska uppdrag,

Vi deltar i projektet Hållbar förskola samt arbetar med att utveckla ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vi har ett gemensamt kvalitetsarbete där vi systematiskt samlar in, analyserar resultat och gör planer framåt. Vi vill alla bidra till barn och elevers utveckling och lärande. Det är viktigt för oss att det vi gör ger goda resultat.

Du kan läsa mer om satsningarna här:

 • Vi är stolta över vår barn- och elevhälsa inom Österåkers kommunala utbildning. Inom förskolan finns en framarbetad barnhälsoplan och inom grundskola och gymnasium finns också elevhälsoplaner som stödjer oss i arbetet för varje barn och elevs bästa utbildningsresa.
 • För att alla våra elever ska få likvärdig tillgång till elevhälsa har vi en central elevhälsa. Den centrala elevhälsan består av kuratorer, skolsköterskor, skolpsykolog, specialpedagog samt skolläkare.
 • På varje skola finns också ett lokalt elevhälsoteam med speciallärare/specialpedagoger.
 • Elevhälsans samlade uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt att bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

 • På flera av våra skolor är timplanen utökad i skolämnet idrott och hälsa. Vi vet att rörelse leder till förbättrad koncentrationsförmåga, ökat självförtroende och underlättar inlärningen.
 • På både förskola, grundskola och gymnasium lägger vi stor vikt vid rörelse. Då barn och elever är ute på rast finns det vuxenledda och elevledda rastaktiviteter för att främja rörelse och välmående.
 • Vi ser goda resultat av våra satsningar på rastaktiviteter då våra barn och elever upplever att rasterna är roliga, de har någon att vara med och det finns alltid något att göra.

Våra barn och elever får varje dag lunch lagad från grunden enligt livsmedelsverkets rekommendationer.

Kommunens ambition är att öka andelen mat som är ekologisk och mat som producerats nära där den äts.

Måltidsenheten lagar all mat till våra kommunala förskolor och skolor och de flesta av våra förskolor har egna kockar anställda. Måltidsenheten har flera gånger vunnit priser för både mat och miljö i våra förskole- och skolmatrestauranger.

sidan Skolmat kan du läsa mer om uppdraget och hur Måltidsenheten arbetar.

Anpassad grundskola, tidigare särskola, är en egen skolform och finns för de elever som på grund av en utvecklingsstörning inte kan nå målen i grundskolan. Hos oss finns två anpassade grundskolor som tillsammans genomför tillgänglig och anpassad undervisning för våra elever i årskurs 1–9. Undervisningen sker i mindre grupper och med hög personaltäthet.

De anpassade grunskolorna har samma läroplaner som grundskolan, men har egna kursplaner, mål och betygskriterier.

På sidan Anpassad grundskola kan du läsa mer.

För nyanlända elever finns möjlighet att starta utbildningen på en av våra två kommunala förberedelseklasser. Här arbetar vi extra mycket med det svenska språket och genomför kartläggningar för fortsatt skolgång. Förberedelseklass finns på:

 • Margretelundsskolan årskurs 2-6
 • Solskiftesskolan årskurs 6-9
 • Modersmålsenhetens årskurs 4-9

Om du är nyanländ och åldersmässigt hör till gymnasieskolan så finns IMS-introduktionsprogrammet språk. Läs mer på Österåkers Gymnasies webbplats.

Modersmålsenheten som arbetar för att våra elever med ett annat modersmål ska få goda förutsättningar att lyckas med sina studier. Hos oss erbjuder vi modersmålsundervisning och studiehandledning i drygt 30 språk tillsammans med utbildade och engagerade lärare.

Studiehandledarna och modersmålslärarna har ett nära samarbete med skolornas övriga lärare. Tillsammans med eleven läggs studierna upp på bästa möjliga sätt.

sidan Modersmål kan du läsa mer om bland annat ansökan.

Publicerad:
Senast uppdaterad: