Elevhälsa

Skolan ska vara en trygg miljö som ger förutsättningar för alla elevers lärande, utveckling och hälsa. Elevernas hälsa har stor betydelse för deras skolprestationer, välbefinnande och möjlighet att fungera i skolans sociala miljö.

Enligt skollagen ska alla elever ha tillgång till elevhälsa som ska vara förebyggande, hälsofrämjande och stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsoteamet består av skolsköterska och vid behov skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och personal med specialpedagogisk kompetens. Skolans personal har ansvar för att vara delaktiga i elevhälsoarbetet.

All personal inom elevhälsan har tystnadsplikt enligt sekretesslagen för att skydda vårdnadshavares och elevernas integritet. Är du osäker på vad tystnadsplikten innebär, fråga gärna personalen.

Det här gör elevhälsan:

  • främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa
  • förebygger ohälsa och inlärningssvårigheter
  • främjar en hälsosam livsstil, goda matvanor, rörelse och en aktiv livsstil
  • bidrar till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål
  • bidrar med åtgärder och anpassningar för varje elev som är i behov av särskilt stöd

Kommunal elevhälsa

På varje kommunal skola finns ett elevhälsoteam som leds av rektor. Kontaktuppgifter till elevhälsoteamet finns på respektive kommunal skolas webbplats.

sidan Kurator och psykolog hittar du mer information om deras uppdrag och vad de kan hjälpa till med.

sidan Skolsköterskor och läkare hittar du mer information om deras uppdrag och vad de kan hjälpa till med.

Specialpedagoger och speciallärare kan verka på olika nivåer, exempelvis genom arbete med elever som är i behov av olika typer av stödinsatser. Det kan också handla om att handleda kollegor samt delta i arbetet med att skapa miljöer som underlättar undervisning och lärande för alla elever.

Samtliga kommunala grundskolor arbetar för att främja elevernas lika rättigheter och möjligheter samt att förhindra trakasserier och kränkande behandling. Skolorna upprättar årligen en plan med åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling av elever.

De kommunala skolorna har en gemensam rutin för att främja närvaro samt upptäcka, utreda och åtgärda frånvaro. Alla skolpliktiga barn har en rättighet att delta i den utbildning som ordnas. Därför krävs ett giltigt skäl för att utebli från undervisningen. Ansvaret för att se till att skolpliktiga barn fullgör sin skolplikt delas mellan vårdnadshavare och kommun. Elever och vårdnadshavare ska få information om de rutiner som finns på skolan.

Varje elev är unik och ska ges de allra bästa förutsättningarna för lärande och utveckling utifrån sina egna förutsättningar och behov. Österåkers kommun strävar efter att alla våra skolor ska erbjuda inkluderande lärmiljöer där varje elev får ledning och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Skolans organisation, de fysiska miljöerna, pedagogernas metoder, elevhälsans kompetens och personalens bemötande är exempel på komponenter som kan göra skolan tillgänglig för alla elever. Ibland kan en elev vara i behov av mer individinriktade stödinsatser i form av extra anpassningar eller särskilt stöd. I dessa fall finns rutiner som underlättar arbetet med att utreda och dokumentera elevers behov av särskilt stöd och beslut om åtgärdsprogram.

Läs mer om särskilt stöd

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.