Bild

Bildprofilen vänder sig till dig som tycker om att teckna och måla. Du skall vara kreativ och ha lust att skapa i färg och form. Vara öppen och nyfiken på olika typer av material. Ha lust att lära av andras bilder, både historiskt och kulturellt. 

Inom bildprofilen får du möjlighet att prova på olika sätt att skapa bilder. Vi övar komposition, skissteknik, färg och färglära, djupverkan, avstånd och perspektiv. Vi arbetar också med tredimensionella material som gipsskulptur och lera. En viktig del i kurserna är att se och förstå egna och andras bilder, historiskt och kulturellt. Du prövar olika material och tekniker som  svartvita tekniker med t.ex. tuschlavering, torrnålsgravyr, kol och skrapkartong. Vi arbetar också med alla typer av färger, oljepastell, torrpastell, akryl, äggtempera, oljefärg och akvarell. Vi tittar också på offentliga utsmyckningar i olika miljöer. Du får också möjlighet att utveckla egna konstnärliga idéer. Kurserna som ingår är Bild och form 1b och Bild och form — specialisering.

I kursen Bild och form 1b ingår bland annat:

 • Betraktande, analys och tolkning av, och även samtal om, olika typer av visuella framställningar i anslutning till eget bildarbete. Sammanhangets betydelse för tolkningen.
 • Grundläggande kompositionstraditioner för två- och tredimensionella bilder samt färglära.
 • Bildspråkliga grundbegrepp och deras användbarhet i praktiskt bildarbete.
 • Diskussioner och värderingsövningar omkring eget och andras arbete med bilder.
 • Arbete med konstnärliga processer, enskilt och i grupp. Metoder för idéproduktion, till exempel brainstorming, skissarbete, inspirerande förebilder. Metoder för att driva och ta ansvar för egna arbetsprocesser och dokumentation, till exempel portföljmetoden.
 • Problematisering av ett stoff och problemlösning i bild.
 • Bildproduktion i två- och tredimensionella tekniker i nya och traditionella material, metoder och medier. Bildens uttrycksmedel, till exempel linje, form, färg, ljus, skugga och ytstruktur, och hur de hänger samman med det färdiga bilduttrycket.
 • Metoder och principer för redovisningar och presentationer av färdiga arbeten.
 • Bilders funktioner och användningsområden, skillnader mellan olika genrer.
 • Etiska förhållningssätt, arbetsmiljö samt lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt.

I kursen Bild och form —specialisering ingår bland annat: 

 • Bilden och bildens element, hur de uttrycker stämningar, betydelser och berättelser i olika genrer, samt hur betraktaren tolkar bilden utifrån dess beståndsdelar.
 • Bilders sätt att avspegla olika perspektiv, till exempel genus och klass, etnicitet och ålder hos konstnär och betraktare.
 • Planering av bildprojekt och arbete i konstnärliga processer.
 • Undersökande arbete, problemlösning i bild, problematisering i bild.
 • Strömningar i samtidskonst och populärkultur som inspiration till konstnärligt arbete.
 • Fördjupning av uttrycksförmåga och hantverksskicklighet i två- och tredimensionella bildtekniker, i traditionella material och metoder och i nya tekniker och medier, med syfte att utforma bildspråkliga budskap och konstnärliga gestaltningar.
 • Utställning och presentation av färdiga arbeten. Marknadsföringsaspekter och grafisk formgivning.
 • Kategorisering, analys, tolkning och värdering av egna, andra elevers och professionellas gestaltningsarbeten.
 • Etiska frågeställningar och metoder för reflektion över arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet.
Publicerad:
Senast uppdaterad: