Österåkers kommuns logotype

Negativt planbesked för verksamheter och handel i korsningen Skeppsdalsvägen och väg 276

Flygplansfoto över området

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit beslut i ansökan om planbesked för del av Brännbacken 1:11 och Hjälmsättra 1:1. Ansökan avser önskemål om planläggning för en ny förbättrad väganslutning mellan Skeppsdalsvägen och Brännbackens arbetsområde, dagvattenhantering och cirka 100 000 kvm verksamhets- och handelsmark.

Negativ påverkan på den öppna landskapsbilden

Kommunen avser inte att påbörja ett planarbete för utveckling av verksamheter och handel inom områdena Brännbacken 1:11 och Hjälmsättra 1:1. Detta då stora delar av området består av jordbruksmark. Den föreslagna utvecklingen anses inte ligga i linje med kommunens översiktsplan. Exploatering för utveckling av verksamheter och handel i det aktuella området hade kunnat ha en negativ påverkan på den öppna landskapsbilden med vacker åkermark längs väg 276.

Ny väganslutning och dagvattenanläggning

Kommunen avser dock att genom detaljplanläggning utreda förutsättningarna för en ny väganslutning samt dagvattenanläggning inom området. Dessa åtgärder bedöms kunna bidra till att möjliggöra samt förbättra förutsättningarna för en fortsatt exploatering inom laga kraft-vunna detaljplanen för Brännbackens arbetsområde.

Hänsyn till kommunens långsiktiga mål

I samhällsbyggnadsförvaltningens beredning av ärenden tas hänsyn till platsens förutsättningar och kommunens långsiktiga mål. Detta med utgångspunkt i bland annat översiktsplanen och andra strategiska underlag och dokument. Planbeskedet är inte bindande för kommunen och kan inte överklagas. När det blir aktuellt att påbörja planarbetet behövs beslut om planuppdrag från Kommunstyrelsen för att arbetet ska kunna starta.

Mer information om ärendet

Tjänsteutlåtande planbesked för del av Brännbacken 1:11 och Hjälmsättra 1:1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ställningstagande planbesked för del av Brännbacken 1:11 och Hjälmsättra 1:1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Begäran om planbesked för del av Brännbacken 1:11 och Hjälmsättra 1:1 (med bilagor) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdeshandlingar från Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 marsPublicerad:
Senast uppdaterad: