Ny gång- och cykelväg längs Trälhavsvägen

Svartmarkerad linje visar vart gång- och cykelvägen byggs

Svartmarkerad linje visar vart gång- och cykelvägen byggs

Österåkers kommun ska bygga en ny gång- och cykelbana längs med Trälhavsvägen. Arbetet utförs i samarbete med Roslagsvatten.

Den nya gång- och cykelvägen sträcker sig från rondellen vid Margretelundsvägen ner till Roslagsvattens reningsverk. I samband med att den byggs kommer även körbanan att breddas och förbättras med ny beläggning samt hastighetsdämpande åtgärder längs hela sträckan för att få plats med en bredare och mer trafiksäker gång- och cykelväg.

I samarbete med Roslagsvatten

Projektet utförs i samarbete med Roslagsvatten som ska förlägga nya ledningar till det nya reningsverket som har planerad byggstart till våren 2023.

Projekttid

Arbetet startar i oktober 2022 och förväntas vara klart under höst/vinter 2023. I början på oktober, vecka 40, kommer kommunens entreprenör att bygga etablering och starta med inmätning av arbetsområdet.

Påverkad trafiksituation

Under tiden som utbyggnaden pågår kommer trafiksituationen längs Trälhavsvägen att påverkas då delar av vägen kommer att vara avstängda med trafikljus i etapper under arbetets gång.

Publicerad:
Senast uppdaterad: