IVO-tillsyn rörande ärende inom individ- och familjeomsorgen

Barn lägger pussel på en matta.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har genomfört en tillsyn av ett ärende inom individ- och familjeomsorgen i Österåkers kommun. Tillsynen gäller hur kommunen har hanterat en familjehemsplacering.

IVO har i tillsynen funnit två brister:

  • Dokumentationen i barnets akt.
  • Utredningen av familjehemmet.

IVO konstaterar inte några övriga brister i hanteringen av ärendet.

Socialnämnden i Österåkers kommun ska senast den 1 september redovisa sin inställning till de brister som IVO har konstaterat. Nämnden ska också redovisa eventuella åtgärder som nämnden har vidtagit, eller planerar att vidta, för att komma till rätta med dessa tillsammans med en tidsplan.

IVO:s tillsyn viktig del i kvalitetsarbetet

– Av sekretesskäl får vi aldrig uttala oss i enskilda ärenden inom socialtjänsten. IVO:s tillsyn är viktig i vårt löpande kvalitetsarbete och vi tar till oss av de synpunkter som IVO har, säger Erica Sundberg, tillförordnad socialdirektör i Österåkers kommun.

– Till IVO kan vem som helst som är i kontakt med socialtjänsten vända sig med såväl kritik som frågor. Vid inkomna synpunkter eller klagomål gör IVO en bedömning och det ska genomföras en tillsyn. Det är en kvalitetssäkring och en möjlighet att ständigt utveckla och förbättra socialtjänstens arbete. Vi ser nu över våra rutiner kring hur vi dokumenterar och vad vi dokumenterar. När det gäller utredningsförfarandet har vi redan infört nya rutiner, säger Erica Sundberg.

Om IVO, Inspektionen för vård och omsorg:

Inspektionen för vård och omsorg, IVO är en myndighet som har nationell tillsyn över verksamhet enligt LSS, socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Enligt socialtjänstlagen ansvarar varje kommun för socialtjänsten inom sitt område och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver.

Inom socialtjänsten bedriver IVO bland annat tillsyn över handläggning av ärenden, hur kommunerna bedriver uppsökande verksamhet samt själva utförandet av insatserna.

Tycker du att det finns allvarliga brister i socialtjänstens verksamheter? Vill du uppmärksamma IVO om förhållanden inom socialtjänstens verksamheter? Då kan du höra av dig till IVO. Vem som helst kan anmäla klagomål till IVO oavsett om du själv har drabbats av missförhållanden, om du är närstående eller om du känner till brister i en verksamhet.

IVO avgör om de ska öppna ett tillsynsärende efter att de tagit emot din anmälan.

Publicerad:
Senast uppdaterad: