Gott betyg till socialförvaltningens individ- och familjeomsorg

Kvinna pratar i telefon

De flesta som under 2020 har varit i kontakt med Österåkers kommuns individ- och familjeomsorg är nöjda och upplever att den egna situationen har förbättrats. Det visar den årliga mätningen som socialförvaltningen utför.

Varje år tar Österåkers kommun reda på vad som fungerar bra och mindre bra inom socialtjänstens myndighetsutövande verksamheter. Resultaten används för att förbättra verksamheten. Undersökningen är ett viktigt verktyg för att få kunskap om hur de som är i behov av stöd upplever kvaliteten på stödet och om socialförvaltningen arbetar på ett bra sätt.

– Socialförvaltningen finns till för att hjälpa människor på olika sätt. Målet med kontakten mellan socialförvaltningen och den enskilde eller en familj, är att de ska uppleva att deras situation förbättras. Därför är det viktigt att vi frågar hur de tycker att situationen har förändrats efter kontakten. Det gångna året har ju varit omtumlande för alla och vi har fått hitta nya sätt att möta och hjälpa människor. Därför är vi extra glada att så många har valt att vara med och svarat på undersökningen., säger Yvonne Aili, strateg på socialförvaltningen och ansvarig för Österåkers kommuns deltagande i undersökningen.

Enkäterna som ligger till grund för undersökningen tillhandahålls av Sveriges kommuner och regioner och Rådet för främjande av kommunala analyser. Resultaten sammanställs och publiceras i kommun- och regiondatabasen Kolada samt i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Det gör det möjligt att jämföra Österåkers kommun med andra deltagande kommuner. 109 av landets 290 kommuner valde att delta i den senaste undersökningen.

Kontakt ger förbättrad situation och många är nöjda med helheten

Undersökningen visar att de som är mest nöjda i Österåkers kommun är ungdomar över 13 år, av dem som har svarat på enkäten är samtliga nöjda med helhetsintrycket. Även kommuninvånare som har ansökt om ekonomiskt bistånd har gett ett gott betyg.

– I Österåker har ekonomiskt bistånd fått bra resultat på frågan om situationen har förbättrats efter kontakt. Av dem som har fått stöd därifrån svarar 89 procent att deras situation har förbättrats. Det är ett högt betyg och visar att vi arbetar på ett sätt som uppfyller den här gruppens behov, säger Yvonne Aili.

Män är lite nöjdare än kvinnor

Undersökningen visar att skillnaden i nöjdheten mellan män och kvinnor är liten, män är dock generellt sett något nöjdare. Det gäller både nationellt och i Österåker. I Österåkers kommun är skillnaden mellan könen störst när det gäller frågan om informationen har varit tydlig. 88 procent av männen tycker att informationen har varit tydlig, medan 81 procent av kvinnorna anser det.

Resultat per område

Totalt svarade 156 personer, vilket motsvarar 68 procent av de tillfrågade.

Hur stor andel av de som varit i kontakt med Österåkers kommuns individ- och familjeomsorg som är nöjda eller mycket nöjda efter sin kontakt.

Område

Andel som svarat ”nöjd” eller
”mycket nöjd” på frågorna

Helhetsbilden

85 procent

Få kontakt

86 procent

Tydlig information

83 procent

Visar förståelse

86 procent

Inflytande

89 procent

Påverkar hjälp

75 procent

Förbättrar situationen

81 procent

Om individ- och familjeomsorgens brukarundersökning 2020

Mellan den 15 september och den 15 oktober 2020 fick alla som varit i kontakt med socialförvaltningens individ- och familjeomsorg erbjudande om att delta i utvärderingen. Enkäten fanns översatt till åtta språk; svenska, engelska, finska, arabiska, dari, pashto, somaliska och tigrinja. Om en person varit i kontakt med socialtjänsten inom flera av områdena får personen fylla i en enkät för varje område.

Mätningar ger svar

En trygg miljö liksom att få professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande är viktigt i kontakten med socialförvaltningen och är två av Österåkers kommuns övergripande inriktningsmål. Genom att mäta kvaliteten regelbundet och systematiskt kan kommunen säkerställa att arbetet bedrivs på det sätt som gagnar invånarna. Brukarundersökningen är ett viktigt och värdefullt verktyg i arbetet att nå målen.

Publicerad:
Senast uppdaterad: