Kungörelse

Rydboholm 2:1 - Sydost om Rydbo station - Norr om Wasavallen

Förhandsbesked om nybyggnad av padelhall och multihall

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av padel och multihall på fastigheten Rydboholm 2:1 (sydost om Rydbo station, norr om Wasavallen) har inkommit till byggnadsnämnden i Österåkers kommun.

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av padel och multihall) på ovanstående fastighet. I ansökan om förhandsbesked prövas endast fastighetens lämplighet att bebyggas. Byggnadernas utformning och exakta placering prövas i en senare bygglovprövning, där grannar åter kommer att höras.

Berörda sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende lämnas härmed tillfälle att yttra sig över den föreslagna åtgärden.

Yttrande lämnas skriftligen senast 2021-11-19 till:

E-post: bygglov@osteraker.se

Adress: Byggnadsnämnden i Österåkers kommun, Hackstavägen 22,
184 86 Åkersberga

Handlingar i ärendet finns tillgängliga på bygglovenheten, som också kan lämna upplysningar i ärendet på tel. 08-540 811 01 (tel. öppettider måndag-fredag kl. 10-12).

BYGGLOVENHETEN I ÖSTERÅKERS KOMMUN

Publicerad:
Senast uppdaterad: