Kungörelse - ÄTTARÖ 1:1 - Bygglov för nybyggnad av mast och teknikbod

Beviljat bygglov för uppförande av telemast och teknikbod på fastigheten ÄTTARÖ 1:1.

Byggnadsnämnden i Österåkers kommun har under § 10:26/2022-11-22 beslutat att lämna bygglov för uppförande av telemast och teknikbod på ovanstående fastighet med placering ca 100 meter öster om fastigheten Berga 6:678, ca 470 meter norr om Margretelundsvägen och 365 meter sydost om vändplanen längst ut på Åkerhielms väg.

Beslutet och tillhörande handlingar finns tillgängliga hos Samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovenhet i Österåkers kommun i Alceahuset plan 3 på adressen Hackstavägen 22, Åkersberga.

Den som vill överklaga beslutet ska göra detta genom en skrivelse ställd till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Överklagandet ska dock sändas till:

Österåkers kommun, Bygglovenheten, Hackstavägen 22, 184 86 Åkersberga, som ska pröva om överklagandet kommit in i rätt tid och bifoga bygglovhandlingar till länsstyrelsen.

Österåkers kommun måste fått er skrivelse senast 4 veckor från den dag då bygglovet kungjordes i post- och inrikes tidning, vilket sker 2022-12-05.

I överklagan ska ärendets diarienummer BN 2022-000929 och § 10:26/2022-11-22 anges. Ni bör även redogöra för varför ni anser att beslutet bör ändras. Ni bör också skicka med handlingar eller annat som ni anser stödjer er ståndpunkt.

Skrivelsen ska vara undertecknad och förses med er adress och telefonnummer.

Information om anslaget:

Instans

Byggnadsnämnden

Kungörelsen publicerades:

2022-12-01

Publicerad:
Senast uppdaterad: