Österåkers kommuns logotype

Nytt program för social hållbarhet och folkhälsa i Österåker

Ett äldre par på sin veranda, de tittar på varandra och ser glada ut. I bakgrunden syns skärgården och en segelbåt.

Österåkers kommun har antagit ett nytt program för social hållbarhet och folkhälsa. Det övergripande målet är att skapa ännu bättre förutsättningar för trygghet och god hälsa genom hela livet i Österåkers kommun. Programmet är ett viktigt steg i kommunens hållbarhetsarbete.

Programmet Trygghet och hälsa genom livet anger riktningen för Österåkers kommuns arbete för social hållbarhet och folkhälsa och sträcker sig till 2030. Det beslutades av Kommunfullmäktige den 17 juni och är styrande för samtliga av kommunens nämnder och bolag.

– Österåker är en kommun där hållbarhet är viktigt. Just folkhälsa och social hållbarhet omfattar stora delar av vårt kärnuppdrag, men en kommun är inte ensamt stark. Alla som bor, lever och verkar i kommunen är viktiga aktörer och medskapare för att tillsammans kunna skapa ett tryggt Österåker som möjliggör livskvalitet och god hälsa. Vårt nya program för social hållbarhet och folkhälsa lägger stor vikt vid samverkan och är ett viktigt steg i vårt vidare hållbarhetsarbete, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Programmet specificerar vad Österåkers kommun behöver fokusera på i arbetet med socialt hållbar utveckling. Det beskriver målområden, ambitionsnivåer och arbetssätt för hela kommunorganisationen och dess verksamheter. Likaså syftar det till att främja kommunens brottsförebyggande arbete och att stödja och inspirera kommunens invånare, näringsliv och civilsamhälle till att vara medskapare till ett tryggt och socialt hållbart Österåker.

Fem målområden

Programmet har fem målområden, de tar avstamp i globala och nationella mål och strategier så som Agenda 2030 och Sveriges folkhälsopolitiska mål:

  • Demokrati och delaktighet
  • Livslångt lärande
  • Goda livsmiljöer
  • Arbete och sysselsättning
  • Goda levnadsvanor och meningsfull fritid

Engagemang, kunskap, ansvarstagande och ett enhetligt arbetssätt är viktiga framgångsfaktorer för att nå de uppsatta målen. Likaså är uppföljningen av stor betydelse, då denna ligger till grund för ständiga förbättringar och effektiva åtgärder. För att få en god bild av huruvida målarbetet går i önskvärd riktning kommer programmet att följas upp kontinuerligt, bland annat med hjälp av mätbara indikatorer. Med hjälp av det webbaserade verktyget ”Målbarometern” kommer kommunens invånare att kunna följa utvecklingen på ett pedagogiskt sätt.

– Nu ser vi fram emot att få påbörja det faktiska arbetet med att nå de nya målen, tillsammans med kommunens verksamheter, våra kommuninvånare och andra viktiga samhällsaktörer. I takt med att det vidtas åtgärder kopplat till de nya målen är förhoppningen att Österåkersborna successivt ska märka av en förbättrad livskvalitet, både på kort och lång sikt. Det kan bland annat handla om initiativ för att främja inkludering i lokalsamhället och olika hälsofrämjande insatser. Ambitionen är att alla, de minsta barnen till de äldsta äldre, ska uppleva ett gott och tryggt liv i Österåker, oavsett bakgrund, säger Linn Sandegård och Oscar Alexanderson som ansvarat för framtagandet av programmet.

Hållbarhet centralt i kommunens mål och vision

Österåkers program för social hållbarhet och folkhälsa tar avstamp i kommunens Vision 2040 och utgör en av delarna i kommunens arbete med de strategiska områdena Trygghet och Hållbar framtid.

Österåker är en trygg kommun att leva och verka i, liksom att besöka. Här kan människor mötas, känna sig hemma och finna lugn. Trygghetsskapande åtgärder kombineras med långsiktiga och främjande insatser som ger resultat. Här finns trygghet genom hela livet.

Österåker använder gemensamma resurser på ett sådant sätt att framtida generationers framtidsutsikter inte äventyras. Det handlar såväl om ekologi som om en ansvarsfull social och ekonomisk utveckling. Österåker har ett offensivt och innovativt förhållningssätt till hållbarhet och ger kommunens invånare förutsättningar att göra kloka val.

Läs mer om Österåkers kommuns mål och vision.

Publicerad:
Senast uppdaterad: