Budget 2024 – god ekonomi trots svårt omvärldsläge

Illustrationen visar lekande barn och elever, en hund, ett äldre par som sitter på en bänk och grönska

Illustration: Linnea Blixt.

Kommunen har en fortsatt god ekonomi. Det lägger grunden för vår budget nästa år där ett antal resursförstärkningar kommer att göras samtidigt som kommunalskatten sänks med 30 öre.

Målet med kommunens budget för 2024 är att leverera kommunal service med hög kvalitet och att samtidigt använda skattemedlen så effektivt som möjligt.

– Det här är den 14:e budgeten som jag har förmånen att få lägga fram till fullmäktige. Det är ett ansvarsfyllt uppdrag och med tanke på det oroliga omvärldsläget och de problem som Sverige har är digniteten av besluten större än någonsin, säger Michaela Fletcher (M), kommunstyrelsens ordförande.

Medborgarperspektivet beaktas i budgetens alla delar.

– Kommunen är väl medvetna om på vilkas uppdrag vi arbetar och vi glömmer aldrig vilkas pengar vi förvaltar, säger Michaela Fletcher.

Sänker kommunalskatten med 30 öre

Kommunalskatten i Österåker som idag är lägst i landet, sänks från 16,90 kronor till 16,60 kronor per hundralapp.

– Det känns angeläget att kunna låta Österåkersborna behålla mer av sina egna intjänade pengar, vilket känns extra viktigt i år då många hushållsekonomier är pressade av höga räntor, matpriser, bränslepriser och med risk för skenade elpriser i vinter, säger Michaela Fletcher.

Långsiktig ekonomisk politik

I budgeten för 2024 har det varit särskilt viktigt att analysera de omvärldsfaktorer som påverkar Österåkers utveckling. Den ekonomiska situationen i världen, Europa och Sverige påverkar kommunens ekonomiska förutsättningar på både kort och lång sikt, vilket har beaktats i budgetarbetet.

– Tack vare en långsiktig ekonomisk planering kan vi, trots rådande ekonomiska läge i Sverige och i omvärlden, göra flera ekonomiska uppräkningar. Jag känner såväl trygghet som stolthet över att vi har bedrivit en ansvarsfull ekonomisk hantering tillsammans med övriga i den politiska majoriteten, säger Michaela Fletcher.

Ekonomi i balans

Ett viktigt mål för kommunen är att ha en fortsatt robust och effektiv ekonomi.

– Österåker ska ha en ekonomi i balans. En god ekonomi är en förutsättning för att kunna bedriva en bra och kvalitativ verksamhet, säger Michaela Fletcher.

Tack vare vårt stabila ekonomiska läge har vi möjlighet att genomföra resursökningar i våra kärnverksamheter samtidigt som arbetslinjen och den personliga friheten värnas.

Prioriterade kärnområden

Fokus ligger på att använda de gemensamma resurserna på ett klokt och effektivt sätt som både säkrar kvaliteten i den befintliga verksamheten och driver den utveckling som behövs för att kunna säkra kvaliteten även i framtiden.

Våra kärnverksamheter är skola, vård och omsorg. Totalt får verksamheterna närmare 100 miljoner kronor mer i årets budget jämfört med budgeten 2023, varav utbildningsnämndens verksamheter får drygt 32 miljoner mer. Skolpengen höjs med 2,0–3,4 procent. Bland annat ska fokus ligga på att säkerställa likvärdigheten inom skolan och att stödet tilldelas de elever med störst stödbehov, oavsett huvudman.

Beredskap för kris och klimatförändringar

En förstärkning gällande klimatanpassningsarbetet har även gjorts i budgeten för 2024. Det handlar framförallt allt om att stärka möjligheterna till krisberedskap vid översvämningar bland annat, där större insatser för hantering av skyfall och översvämningar behöver kopplas till långsiktig planering av bebyggelseutveckling och skyddsåtgärder.

Publicerad:
Senast uppdaterad: