Ärenden som behandlades vid Kommunfullmäktige 31 januari

Här är ett urval av de beslutsärenden som är planerade att behandlas vid Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 31 januari klockan 18.30. Följ sändningen direkt eller i efterhand.

Samtliga handlingar och sändning

Du hittar samtliga ärenden med tillhörande handlingar via den här länken. Via länken kan du också ta del av sammanträdet i direktsändning och i efterhand.

Beslutsärenden

Uppdrag att ta fram hållbarhetspolicy

Kommunstyrelsen ges enligt beslutsförslaget i uppdrag att ta fram en hållbarhetspolicy som ska ersätta den miljöpolicy som beslutades 2009. Sedan dess har en hel del hänt. Till exempel har Agenda 2030 påverkat definitionen av vad hållbar utveckling innebär. Kommunens mål har också utvecklats med en tydligare inriktning mot hållbar utveckling. För att uppfylla kommunens vision och strategiskt område om hållbar utveckling behöver hållbarhetsarbetet därför breddas till att även innefatta sociala och ekonomiska aspekter, vilket kan tydliggöras i en hållbarhetspolicy.

Destinationsstrategi för Roslagen

De tre roslagskommunerna Östhammar, Norrtälje och Österåker har tagit fram en gemensam destinationsstrategi för Roslagen. Strategin blir en viktig utgångspunkt i det fortsatta arbetet med besöksnäringsfrågor och destinationsutveckling i Roslagen. Målet är en hållbar utveckling av Roslagen som en attraktiv och konkurrenskraftig besöksdestination.

Bland annat lyfts Roslagens goda förutsättningar att möta den ökade efterfrågan på genuina natur- och kulturupplevelser och att allt fler vill vara fysiskt aktiva på fritiden. En annan styrka är att fler är nyfikna på att hitta spännande och hållbara upplevelser i närheten av där vi bor.

Budget och verksamhetsplan för Kommunfullmäktige

En budget och verksamhetsplan för Kommunfullmäktiges verksamhet tas fram varje år. Kommunfullmäktiges budget för 2022 uppgår till netto 8,4 miljoner kronor. Det är en minskning jämfört med föregående år. Kommunfullmäktige har under året vidtagit åtgärder för att kunna sammanträda på ett säkert sätt under pandemin. Arbetet med effektiviseringar genom digitalisering och teknisk utveckling ska fortsätta. Det görs exempelvis genom utveckling av digitala handlingar till fullmäktiges sammanträden.

Motioner

Dessutom behandlades ett tiotal motioner, det vill säga förslag till beslut som läggs fram av en eller flera fullmäktigeledamöter till Kommunfullmäktige.

Några av motionerna som planeras att behandlas, du hittar samtliga via länken:

  • Genomför folkomröstning för eller emot att bevara ”Röllingbyreservatet” avsett för behovet av en framtida vägtrafikutbyggnad.
  • Sprid kunskap om allemansrätten.
  • Införa kameraövervakningar vid infartsparkeringar.
  • Utred kostnaden för att asfaltera vägen mellan Täljö och Rydbo.
  • Bostadsbristen för studenter och ungdomar.

Protokollet för Kommunfullmäktiges sammanträde de 31 januari anslås upp till två veckor efter sammanträdet. Här hittar du också samtliga handlingar för sammanträdet.

Publicerad:
Senast uppdaterad: