Ärenden som behandlades vid Kommunfullmäktige 25 april

illustration beslut, klubba

Här är ett urval av de beslutsärenden som behandlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 25 april. Du kan se webb-tv-sändningen från sammanträdet även i efterhand.

Samtliga handlingar och sändning:

Du hittar samtliga ärenden med tillhörande handlingar via den här länken. Du kan också ta del av sammanträdet via webb-tv i efterhand.

Beslutsärenden:

Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse 2021

Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsberättelse för Kommunfullmäktige 2021.

Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ och består av 51 ledamöter. Under 2021 uppgick nettokostnaderna för fullmäktige och dess verksamheter till 7,5 miljoner kronor, vilket är 1,4 miljoner kronor lägre än vad som budgeterats. Avvikelsen beror delvis på att något färre ledamöter har deltagit – och därmed erhållit mötesarvoden – vid fullmäktiges sammanträden under pandemin. I Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse presenteras viktiga händelser under året, redogörelse för övrigt miljöarbete, uppföljning enligt barn och ungdomspolicy och en framåtblick. I framåtblicken lyfts att arbetet fortsätter med att utveckla digital ärendehantering inom Kommunfullmäktige.

Årsredovisning 2021

Österåkers kommuns resultat för 2021 uppgick till 266,6 miljoner kronor och balanskravsresultatet till 207,5 miljoner kronor. Det är ett resultat med en god marginal över budget och stärker kommunens ekonomi ytterligare. I årsredovisningen redovisas även de helägda kommunala bolagen Armada Fastighets AB inklusive dotterbolag och ägda delar av Roslagsvatten AB inklusive dotterbolag. Medräknat dessa bolag uppgår resultatet för kommunkoncernen till 365,8 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Österåkers kommun 2021.

Revisionsberättelser och ansvarsprövning

I anslutning till punkten om årsredovisning för 2021, hanterades dessutom revisionsberättelser samt i förekommande fall ansvarsprövning av verksamheten år 2021. Det avser Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt vissa organisationer där Österåkers kommun är ägare eller annars har intressen.

Ramavtal som rör förverkligandet av Hagby äng och kulle

Det kommande bostadsområdet Hagby äng och kulle är planerat att byggas i två etapper. För att underlätta genomförandet av de pågående detaljplaneprojekten för etapperna föreslås att ett ramavtal tecknas mellan Österåkers kommun och företaget Micke & Myran AB. Ramavtalet omfattar planarbete och marköverlåtelser för Hagby äng och kulle etapp två.

Uppdatering av verksamhetsområden för allmänt vatten och avlopp

I takt med att kommunen växer och utvecklas behöver verksamhetsområdena uppdateras. Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område där kommunen har beslutat att kommunal vatten- och avloppsförsörjning, VA, ska finnas. Roslagsvatten genomför en inventering som klarlägger fastigheter som bör ingå på grund av att de dels har rätt till, dels nyttjar de aktuella tjänsterna.

Kommunfullmäktige behandlade ärendet om att fastställa verksamhetsområden för vatten, spillvatten samt dagvatten fastighet och gata enligt inventeringen.

Ändring av teknikval för Margretelunds reningsverk

Nya erfarenheter gör att det av Österåkervatten och Vaxholmsvatten gemensamt ägda bolaget Övar AB föreslår att tekniken ändras för avloppsrening i det nya avloppsreningsverket på Margretelund. Den reningsmetod som föreslås är rening med membranteknik, MBR.

Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige fattar beslut om att förorda MBR-tekniken.

Samtidigt behandlades ett beslut om en kommunal borgen för investeringsbudgetens etapp ett och två för det nya avloppsreningsverket.

Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige ska notera förteckning över 46 väckta motioner och 21 medborgarförslag som inte var färdigbehandlade per den 15 mars 2022. Enligt kommunallagen ska motioner och medborgarförslag om möjligt beredas på ett sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgaförslaget har väckts.

Motioner

Dessutom behandlades ett par motioner, det vill säga förslag till beslut som läggs fram av en eller flera fullmäktigeledamöter till Kommunfullmäktige.

Ta del av handlingar och se sammanträdet

Protokollet för Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april anslås upp till två veckor efter sammanträdet.

Här hittar du samtliga handlingar som hör till sammanträdet och du kan se sändningen från mötet i efterhand.

Publicerad:
Senast uppdaterad: