Österåkers kommuns logotype

Tillsammans minskar vi Österåkers klimatavtryck

Bilden visar en blommande äng och på håll syns havet.

Klimatförändringar påverkar oss alla och vi måste samarbeta för en hållbar framtid. Med gemensamma krafter kan vi alla bidra till att begränsa Österåkers klimatpåverkan samt hjälpa till att värna om den biologiska mångfalden som finns här.

Vi arbetar för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling som ger goda förutsättningar för människa, miljö och natur att samverka.

– Hållbar utveckling är ett av kommunens fyra övergripande mål för mandatperioden som vi arbetar mot. Det är viktigt för att vi ska vara en attraktiv kommun även i framtiden, säger Jenny Karlsson, hållbarhetsstrateg i Österåkers kommun.

Mål och uppföljning i kommunens
alla verksamheter

Med samlad kraft arbetar alla våra verksamheter brett och systematiskt mot de mål som vi samlat i Österåkers miljö- och klimatprogram 2030 samt hållbarhetsramverk.

Måndagen den 24 april antog Kommunfullmäktige dessutom en hållbarhetspolicy. I den står det bland annat att Österåkers kommun ställer sig bakom Agenda 2030, samt att alla beslut och strategiska dokument som rör kommunens verksamheter ska styra mot en hållbar utveckling.

– Vi håller på att förbereda ett webbaserat uppföljningsverktyg, med syftet att visualisera hur det går för kommunen och dess verksamheter med miljö- och klimatarbetet, säger Jenny Karlsson.

Återbruk av kommunens inredning

Under årets kommer en ny tjänst för återbruk av våra möbler och annan inredning att testas av anställda i Österåkers kommun. Ambitionen är att förlänga livslängden på inköpta produkter genom att en verksamhet kan ta över inventarierna när de inte längre är till använding för en annan.
det ska vara lätt att göra rätt

Utöver att minska de kommunala verksamheternas negativa miljö- och klimatpåverkan ligger ett stort fokus på att underlätta för de som bor, vistas och verkar i Österåker att agera miljömässigt hållbart.

– Det gör vi bland annat genom att planera för ett energieffektivt samhälle där det ska vara lätt att göra rätt. Det kan exempelvis handla om att källsortera, återbruka, minska sitt avfall och ta cykeln istället för bilen med mera, berättar Oscar Alexandersson, hållbarhetsstrateg i Österåkers kommun.

Visste du att...

Biologisk mångfald gör att naturen tål förändringar bättre. När vi arbetar för att gynna den stärker vi naturens möjlighet att fortsätta leverera allt viktigt som vi människor behöver och mår bra av. Vi arbetar för biologisk mångfald såväl på kommunens mark som i olika naturvårdsprojekt. Det handlar bland annat om att gynna pollinatörerna, bevara olika livsmiljöer för djur och växter samt att minska föroreningar.

Publicerad:
Senast uppdaterad: